16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
Начало на статията
Начало
Page 2
Всички страници

Представяме дирекция “Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство”

Ще отговорим на обществените интереси за опазване и правилно стопанисване на горите и дивеча

Инж. Росен РАЙЧЕВ - директор на дирекция "Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство"
С решение на Министерския съвет (в сила от 22.11.2019 г.) беше извършено изменение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, с което се създаде дирекция "Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство" и бяха определени нейните функции.
Числеността на Дирекцията е 27 щатни бройки и е структурирана в два отдела. Към момента са заети 21 длъжности, като в отдел "Ловно стопанство" са назначени 8 служители, а в отдел "Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари" - 12, включително 5 служители, натоварени изцяло с извършване на непосредствен теренен контрол. В състава на Дирекцията е постигнат много добър баланс от служители с дългогодишен опит и такива, които имат необходимите знания, умения и амбиции да се утвърдят като водещи професионалисти в съответните направления.
Функциите на ИАГ, респективно на Дирекцията, са свързани с удовлетворяването на интересите на обществото по отношение на опазване на общопризнатото национално богатство - горите и дивеча. Дейността на Дирек ията е пряко свързана с контрола по опазване на горите, транспортирането, съхраняването, преработката и търговията с дървесина и недървесни продукти, както и стопанисването, опазването и ползването на дивечовите ресурси в страната.
Ако съпоставим контролната дейност в горите и въведените механизми за контрол с предишни периоди, с удовлетворение можем да заявим, че сме постигнали значителни успехи - изградената електронна система за издаване на позволителни за сеч и превозни билети - от временен склад и от обектите по чл. 206 от Закона за горите (ЗГ); функционирането на системи за постоянно видеонаблюдение на обектите по чл. 206 от ЗГ; наличие на GPS на товарните транспортни средства, превозващи дървесина; непрекъснато дежурство на служители на ИАГ в център за препредаване на получени сигнали за незаконни дейности в горите на тел. 112 и други.
Ако обаче погледнем очакванията на обществото и неправителствения сектор, не трябва да спираме да подобряваме осъществявания контрол. Именно в тази насока трябва да са насочени усилията ни - към задоволяване на обществените очаквания, недопускане на незаконна сеч и свързаната с нея търговия, запазване на видовото разнообразие и увеличаване на дивечовите ресурси. Изпълнението на тези задачи е възможно единствено чрез подобряване на организацията на работа, ангажиране на всички отговорни институции и активна дейност за информиране и приобщаване на обществеността за опазване на горите и дивеча. Тук е мястото да се спомене, че има външни фактори, оказващи влияние върху незаконните дейности, които са извън компетенциите на ИАГ, като наличието на групи хора без образование, без работа и доходи, което предопределя извършването на незаконни посегателства, и то не само върху горите.
За да се приобщи обществеността към дейността на ИАГ и да се подобри осъществяваният контрол, като първа стъпка чрез интернет сайта на ИАГ бе създадена възможност всяко заинтересовано ли е да провери за конкретна горска територия (землище, подотдел, имот) дали има издадено позволително за сеч, както и дали за конкретно превозно средство има издаден превозен билет, при това в реално време. За съжаление наблюдаваме, че широката общественост все още не е запозната със създадените възможности. В тази връзка сме планирали разработването на брошура, чрез която да запознаем потребителите на дървесина със задължението им да изискват и съхраняват превозния билет, с който им е доставена дървесина, и начините за проверка на неговата достоверност. В приоритетите на Дирекцията е запазването и подобряването на взаимодействието между институциите, ангажирани с предотвратяването и разкриването на незаконните действия в горите, с неправителствените организации в областта на горското и ловното стопанство.
С широк кръг неправителствени организации (WWF - България, Фондация "Екообщност", "Булпрофор", Асоциация "Общински гори", Сдружение "Горовладелец", Асоциация на парковете в България) и с участието на представители на държавните предприятия и регионалните дирекции по горите бяха проведени дискусии и се взе решение за изработване на единна методика за определяне на нивото на незаконния добив на дървесина в България и факторите, които влияят върху процеса. Смятам, че в хода на дискусиите по темата ще бъде постигнато единодушие по отношение на понятието "незаконен добив на дървесина", а резултатите от анализа ще са отлична възможност за вземане на правилни управленски решения.
Трябва да отбележим, че за пръв път в последните години числеността на служителите, заети с непосредствения контрол - горските инспектори, не намалява. Макар и малко на брой - едва 382 в РДГ и 5 в ИАГ, резултатите от дейността им показват, че отговорно извършват поставените им от Закона за горите задачи. В резултат на тяхната дейност се откриват все по-голяма част от установените нарушения. Докато през 2018 г. делът е бил 34 % спрямо общо установените от всички лица с функции по контрол и опазване, то през 2019 г. делът на разкритите нарушения достига 43 %, като само около 7 % от тях са срещу неизвестен извършител.
Съпоставянето на резултатите от дейността на горските инспектори и тяхната численост с числеността на лицата с функции по опазване (над 2700 души) еднозначно показва, че осъществяваната дейност от държавните предприятия, общините и другите ли а за опазване на горските територии е недостатъчна. В тази връзка основен приоритет на Дирекцията и ръководствата на РДГ е предприемането на действия по региони за подобряване на дейността на горските стражари, свързана с опазване на поверените им територии. Особена активност смятаме да проявим към районите с висока концентрация на нарушения, за което в началото на годината бе събрана нужната актуална информация.
В допълнение, за повишаване на ефективността на осъществявания контрол във връзка с недостатъчния кадрови ресурс, ще насочим и усилия към разработването на система за анализ на риска, с помощта на която да оптимизираме и използваме най-ефективно наличните ресурси. До разработването на системата приоритет ще бъде даден на извършването на проверки в обектите за добив на дървесина, което пряко трябва да доведе до намаляване на последващите констатирани нарушения - при подвозването, транспортирането и преработката на дървесина. Основна задачата е лицата, които са получили позволителни за сеч, редовно да присъстват в сечищата и активно да упражняват своите функции.
През 2020 г. предвиждаме да проведем национално съвещание по опазване на горите, на което освен актуалните теми по контрола ще бъдат обсъдени и нуждите от доразработване на справочен модул към програмните продукти за издаване на позволителни за сеч и превозни билети, чрез който да се улесни дейността на ИАГ и дирекциите.
Продължава активната дейност на Дирекцията по отношение на организацията и управлението на ловното стопанство. Оказваме методическо ръководство и контролираме дейността на ли ата, стопанисващи дивеча. От данните за таксацията на дивеча в последните години ясно се откроява тенденцията за увеличаване на дивечовите популации при основните видове дивеч - благороден елен, сърна и дребен местен дивеч.
До масовото навлизане през 2019 г. на африканската чума по дивите свине популацията на вида бе изключително висока, достигайки плътност от близо 1бр./100 хектара. За съжаление положените усилия на институциите и ловците, проведените информационни кампании, нормативните промени и въведените парични стимули не доведоха до желания резултат. В много райони на страната популацията остана висока и в началото на 2020 г. се наблюдава значително увеличаване на броя на установените заразени диви свине, а зачестиха и случаите на открити трупове, включително и отделни групи от умрели диви свине. Първоначалните данни показват, че борбата със заболяването ще продължи по-дълго от очакваното и българският ловец ще трябва да продължи с активните действия по спазване на мерките за биосигурност и по-активен индивидуален отстрел. Това ще е една от основните насоки в дейността на Дирекцията, като вече е създадена организация за изпълнение на приетия с решение на Министерския съвет План за контрол и предотвратяване на разпространението на заболяването африканска чума по свинете в България през 2020 година. В изпълнение на Плана е сформирана работна група, в състава на която са включени представители на всички заинтересовани ли а, чиято задача е да подготви промени в Закона за лова и опазване на дивеча, с които да се ограничи разпространението на заболяването.
В периода на развитие на заболяването при дивата свиня усилията на Дирекцията и на лицата, стопанисващи дивеча, трябва да бъдат насочени към грижата за популациите от другите основни видове - благороден елен, сърна, и към стимулиране на производството и разселването на дребен дивеч. Смятам, че трябва да бъде отделено повече внимание и на потенциала за разселване на елен лопатар, тъй като възможностите за развитие на вида в България към момента се подценяват.
Актуален е въпросът със създаване и поддържане на местообитания на дребния дивеч и създаване на необходимата инфраструктура за индивидуален лов на едър дивеч. В същото време трябва да насочим усилията си към борбата с хищни ите и бракониерството. Поради настъпилите форсмажорни обстоятелства с разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната много от планираните и извършвани мероприятия (таксация, ловни изложения, провеждане на изпити за придобиване право на подборен лов и др.) бяха отложени. Настоящата ситуация поставя нови предизвикателства пред Дирекцията по отношение на стопанисването на дивеча, в т.ч. и за изготвянето и приемането на таксацията и плана за ползването му през 2020 година.
Смятам, че чрез активизиране на дейността на всички ли а и взаимопомощ ще отговорим на обществените интереси за опазване и правилно стопанисване на горите и дивеча, което ще повиши авторитета на горската система като цяло.