16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2018 година
Начало на статията
Начало
Page 2
Всички страници

Тема на броя: Възстановяване на горите в България

Насоки за възстановяване на гори, засегнати от болести, вредители и природни въздействия

Инж. Мария БЕЛОВАРСКА, инж. Светослава СТОЯНОВА - главни експерти в отдел "Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите" в ИАГ

През последните няколко години в страната се наблюдава силно увеличаване на площите в горски територии, пострадали от екстремни природни въздействия - снеголоми, снеговали, ледоломи, ветровали, пожари, суша, както и от нападения от вредители и болести. В преобладаващата си част уврежданията са комплексни и взаимосвързани и водят до цялостно или частично едроплощно загиване на дървостоите. Освен общоизвестните предпоставки за тези неблагоприятни процеси (особено в иглолистните гори с изкуствен произход) съществени причини са неправилните лесовъдски намеси, подценените фито-санитарни мерки при добива, транспортирането и складирането на дървесината, както и аридизацията на климата, които водят до горски пожари, отслабване и нарушаване на стабилността на дървостоите.
Бързото и цялостното възстановяване на пострадалите гори е от първостепенно значение за околната среда и бита на населението и е сериозно предизвикателство за професионалните качества на българските лесовъди. Вече е ясно, че приоритетно ще се прилага естественото възобновяване, но на терени и в райони, където това е невъзможно или са необходими бързи резултати, ще се използва залесяване.
Залесяването в България има дългогодишни традиции и изключителни за мащабите на страната резултати. Силно влияние за тях са допринесли целенасочените национални и местни политики, с масовата подкрепа и участие на населението. За период от 50-60 години са залесени над 1.6 млн. ха горски култури. Създаването на нови гори у нас е било насочено към постигане на следните основни цели - овладяване на ерозията, повишаване на лесистостта на регионите чрез залесяване на голи горски и пустеещи земеделски земи, повишаване на производителността на горите, подобряване на ландшафта.
На залесяванията се дължат положителните лесовъдски резултати в нашата страна - дървесният запас е увеличен близо 3 пъти, ограничена е ерозията, като сега тя се проявявя само върху 1/10 част от горските територии, подобрена е околната среда и много други. Обобщавайки тези резултати днес, трябва да ги вземем за сериозна основа и при предприемане на възстановителните действия в увредените гори целите трябва да бъдат запазени или преоценени съобразно новите условия, действащите стратегии и технологиите.
Съществено влияние върху сегашното състояние на изкуствените иглолистни гори оказват и недостатъчно изяснените в миналото въпроси, свързани с произхода на посевните и посадъчните материали и значението му за растежа, устойчивостта и производителността на горските култури, както и с избора на видове за залесяване, съобразени с условията на месторастене и използване на големите гъстоти на културите.
В резултат на структурните промени в горския сектор, преоценяване на някои лесовъдски системи и намаляване вследствие на това на планираните в горскостопанските планове и програми залесявания, както и недооценяване от собствениците и управляващите горски територии на този доказал се във времето и практиката метод за създаване на гори, в последните години обемите на залесяване са малки - 15 000-25 000 дка годишно. Намалените обеми, изпълнението на залесителните дейности от неквалифицирани работници и неспазване на лесовъдските изисквания доведоха до влошаване на качеството на залесяване и свързаната с него успеваемост на културите.
Добрите финансови резултати на държавните предприятия, както и съществуването на други източници за финансиране - фонд "Инвестиции в горите", Горски мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, други програми на Европейския съюз и корпоративни средства на любители на природата, дават възможности за постепенно оптимизиране на залесените площи.
Очаква се около 70 % от общата площ, която е отсечена или предстои да се отсече, да бъде оставена за естествено възобновяване, а около 30 % да бъде възстановена чрез залесяване. Чрез залесяване (подсяване) вероятно ще се наложи и допълване на естественото възобновяване върху 20-30 % от площите, оставени за естествено възобновяване. За възстановяване на горите върху тези значителни територии е необходимо да се предприемат редица организационни, лесовъдски и контролни дейности.
Определяне на приоритетните площи, върху които трябва да се започне залесяването
Приоритетно трябва да бъдат залесени териториите: с потенциал за развитие на интензивни ерозионни процеси; с добри растежни показатели, на които може да се постигне бърз ефект; граничещи с язовири и водни площи, използвани за битово водоснабдяване; около населени места; в защитени територии и зони; посещавани места и туристически маршрути.
Разработване и приемане на критерии за определяне на площите за естествено възобновяване
Този въпрос е подценен, поради което резултатите от досегашната практика не са обнадеждаващи. Главен критерий досега беше да не се изразходват средства. Площите, които не са възобновени естествено в законовия срок от 3 години, са оставени без надзор и последващи мероприятия. Липсват правила и критерии за приемане и оценка на площите със завършен процес на естествено възобновяване.
Водещи критерии за определяне на площите за естествено възобновяване трябва да са: да съществуват потенциални възможности за естествено възобновяване - подходящи почви, климат, изложение, налична растителна покривка; да има започнал възобновителен процес от стопански ценни видове, които са подходящи за условията на месторастене и имат потенциал да определят характера на бъдещата гора; да няма присъствие или то е слабо на конкурентна растителност; да съществува малка опасност от паша на диви и домашни животни.