Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година

Нови ръководители в горите

Д-р инж. Ценко ЦЕНОВ е новият заместник изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите

На 1 октомври за зам. изпълнителен директор на ИАГ е назначен д-р инж. Ценко Ценов.
Роден е на 09.10.1955 г. в с. Новачене, Софийска област.

През 1982 г. завършва ВЛТИ, специалност "Горско стопанство". Същата година започва работа в Горско стопанство - Ботевград, където до 2001 г. последователно е ръководител на разсадник, лесничей, началник на ГТУ и заместник- директор.
През 1998 г. защитава дисертация "Лесовъдска характеристика и закономерности на формиране и стопанисване на дъбовите насаждения в Горско стопанство - Ботевград" в Института за гората при БАН и получава образователно-научната степен "доктор". През 2001 г. работи последователно като главен експерт и и.д. началник на Регионалното управление по горите - София, след което през октомври постъпва в централното управление по горите (НУГ/ДАГ/ИАГ). Отначало е главен експерт в отдел "Стопанисване на горите", след това - началник на отдел "Недържавни гори", началник на отдел "Недържавни гори и контрол върху дейности в горите", и.д. директор на дирекция "Горско стопанство". От 2014 г. е назначен за директор на дирекция "Гори и лесовъдски дейности". Д-р Ценов е част от екипа, изготвил проекта на Закона за горите от 2011 г., и е съавтор на концепцията за реформа в горския сектор. Организатор и активен участник в национални и регионални съвещания по стопанисване и управление на горите, участва като представител на централното управление на горите при подготовката на проекти за адаптиране на международните стандарти за горска сертификация FSC и PEFC.
Автор е на десетки научни и приложни публикации. Участва в проекти, свързани с практически и научни изследвания в областта на горското стопанство. Лектор е в обучения на горска тематика. Председател на редакционния съвет на сп. "Гора".
Бил е председател е на Управителния съвет на учредения през 2015 г. "Клуб на докторите лесовъди".
Носител е на приза "За цялостен принос в лесовъдската практика" и "Златна значка" на Изпълнителната агенция по горите. Нееднократно е награждаван с плакети и грамоти за особени заслуги в сътрудничеството с неправителствените организации.

Инж. Димитър БАТАЛОВ е новият главен секретар на Изпълнителната агенция по горите

На 3 октомври за и.д. главен секретар на ИАГ е назначен инж. Димитър Баталов.
Роден е на 17.11.1963 г. в Чепеларе, Смолянска област.
През 1988 г. завършва специалност "Горско стопанство" във ВЛТИ. Започва работа в Горско стопанство - Пампорово, където последователно е лесничей, началник-участък, заместник-директор, главен лесничей, а от 1992 г. е директор на Държавно лесничейство - Пампорово.
През 1999 г. е назначен за изпълнителен директор на Държавната фирма "Елина" ЕАД - Пампорово.
От септември 2001 до февруари 2006 г. е главен секретар на Националното управление по горите.
От февруари 2006 до ноември 2013 г. е на длъжност "служител по сигурността на информацията" в централното управление (НУГ, ДАГ, ИАГ).
От ноември 2013 г. е директор на дирекция "Опазване на горите" в ИАГ до март 2018 г., като в периода октомври 2014 - май 2015 г. изпълнява и длъжността главен секретар.
От март 2018 г. е назначен на длъжност "служител по сигурността на информацията" в Изпълнителната агенция по горите.
Притежава допълнителна квалификация "Маркетинг и мениджмънт" (1991 г.) и "Изборно стопанисване на горите" (1999 г.).
Член на Управителния съвет на Българо-швейцарската програма по горите, на Германо- българския проект по горите (2001-2005 г.), член на основния колектив по проект "Преструктуриране на Националното управление по горите и държавната горска администрация в Република България" на Световната банка (2002-2003 г.). Ръководител на проект "Повишаване на административния капацитет на държавната горска администрация", финансиран от ЕС (2006-2007 г.). От май 2014 до юни 2019 г. участва в проект "Опазване на ключови горски хабитати на Малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България" по програма LIFE на Европейския съюз.