Новият бройСъдържание

Седмица на гората


Обръщение на изпълнителния директор на ИАГ инж. Мирослав Маринов

 

Скъпи колеги,
С уважение се обръщам към всички, ангажирани със съхранението на българската гора, по случай професионалния празник на лесовъдската колегия – Седмица на гората. Корените на любовта на българите към гората са далеч назад във времето и вековете. Грижата за нея намира израз още в първата година след Освобождението със създаването на държавна горска служба, на първите разсадници и започналите залесявания 5 години по-късно. Така още в далечната 1925 г. след отслужен молебен в храм-паметника „Александър Невски“ се извършва залесяване от граждани, учители и ученици в покрайнините на София, което дава началото на Празника на залесяването. Светът се променя и възникват нови предизвикателства пред горския сектор. Повече от всякога на преден план излиза значението на устойчивото управление на горите, на горските ресурси, на екосистемните услуги за обществото. Горският сектор е пряко свързан с останалите сектори на българската икономика и има сериозна икономическа, социална и екологична значимост. Ето защо бих искал да изразя уважение и признателност към всички Вас, които със своя труд допринасяте за успешното управление, стопанисване и опазване на горите.
Европейският съюз и държавите членки предприемат изключително амбициозни действия за предотвратяване на по-нататъшното увеличаване на парниковите газове. Разработена и приета е Европейската зелена сделка, която поставя основата за дългосрочно развитие на Европейския съюз по пътя към икономика с нулеви нива на емисии до 2050 година. В новата Стратегия за горите на Европейския съюз, която ще обхваща целия цикъл на горското стопанство и горската промишленост, се очаква основните цели да бъдат насочени към ефективно залесяване, възстановяване и защита на горите в Европа. Сред основните приоритети ще бъдат още и намаляване на броя и обхвата на горските пожари, опазване на горите от болести и вредители, насърчаване на ролята на горите за развитие на кръгова и биоикономика при пълно зачитане на екологичните принципи. В съвременната действителност е очевидна необходимостта от нови идеи и иновативен дух, които са нужни за създаване на нагласа, компетентност и действия в постоянно променящите се условия. Знанията, компетентността и подготовката на специалистите, имащи отношение към управлението на горите, вече са определящи.
Осигуряването на устойчиво развитие на горския сектор изисква постоянен анализ и оценка на икономическите, екологичните и социалните резултати от функционирането на горското стопанство. Провеждането на мониторинг на здравословното състояние, анализът на получената информация и предприемането на съответни действия за поддържане и подобряване на здравето на горите, както и активното им управление остават важни задачи и занапред. Решаването на проблемите, свързани с незаконните посегателства в горите, изразяващи се в незаконна сеч, умишлени пожари и бракониерски лов, остава пред сектора и ще изисква задълбочен анализ на структурната и институционалната рамка.
В последните години все повече се налага необходимостта от работа с обществеността, която нашата колегия реализира основно чрез образователни занимания с деца и ученици. Независимо от епидемичната обстановка лесовъдите продължават да работят с подрастващите, търсейки различни начини за комуникация и за предаване на лесовъдските послания, чрез които да формират положително отношение към горската професия сред обществото.
Днес усилията на държавата ни и света са насочени към справяне с пандемията от COVID-19. Поради наложените противоепидемични мерки в страната за запазване на здравето и живота на хората отбелязването на празника ще се проведе онлайн. Искам да Ви благодаря, че въпреки усложнената епидемична и социално-икономическа обстановка в страната Вие продължихте да изпълнявате своите задължения по спазване на нормативната уредба за горите и извършване на неотложни дейности, свързани със здравето и устойчивостта на екосистемите.
Уважаеми колеги,
Скъпи приятели на българската гора,
Поздравявам Ви с настоящата Седмица на гората и Ви пожелавам много здраве и енергия, за да работите и занапред за просперитета и благото на българската гора. Трябва да бъдете горди със своя труд, защото той е посветен на идните поколения! Честит празник на всички служители, колеги и приятели!