Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
Позиция: Бъдещето на природните паркове в България и техните администрации
Начало на статията
Позиция: Бъдещето на природните паркове в България и техните администрации
Page 2
Всички страници

Инж. Тома БЕЛЕВ - директор на ДГШ "Витоша", председател на Асоциацията на парковете в България

През последната година много се говори за бъдещето на природните паркове и техните администрации. Това е следствие както на професионалните дискусии, свързани с подготовката на новия Закон за горите, така и на разнопосочните действия на кметовете на Сливен, Царево и Малко Търново и някои печално известни бизнесмени и администратори, насочени към закриване на природни паркове, персонални смени в техните дирекции, превръщане на държавните гори и администрации в общински.

За мен като професионалист решението трябва да е основано не само на нормативната основа, създадена след приемане на последната конституция, но и на оценката, която дава българското общество за парковете и техните администрации. Това решение трябва да отговаря на настоящето, но най-вече - на предизвикателствата, които ще постави развитието на системата от защитени територии в следващите 20 години.

Днес в България има 11 природни парка, заемащи 275 000 ха, или 45 % от площта на всички защитени територии. Така те са категорията "защитена територия" с най-голям дял от общата площ, следвани от националните паркове и защитените местности. Две трети от площта на природните паркове (215 000 ха) са земи и гори от горския фонд. "Средният" природен парк е преобладаващо зает от гори и земи горски фонд -държавна собственост. Трябва да отбележим, че има природни паркове, в които площта на горските земи е по-малка от земеделските земи (1111 "Персина") и такива с преобладаваща недържавна собственост (1111 "Рилски манастир"). В землищата на населените места, които изцяло или частично попадат в границите на природните паркове, живее 1/3 от населението - над 2 500 000 души, включително и най-големите градове - София, Варна, Перник, Габрово, Враца, Сливен, Шумен. Границите на парковете са определени по еколого-биогеографски и популационни принципи и не следват административно-териториалното деление. Повечето от парковете включват територии от две и повече общини и административни области.

След летния морски туризъм природните паркове са втората по големина туристическа дестинация - над 5 млн. човекодни посещения годишно. Природните паркове "Витоша" - София, и "Рилски манастир" - гр. Рила, са сред десетте най-посещавани туристически обекта в България. Всички природни паркове са част от Европейската екологична мрежа "Натура 2000" и опазват значимо в световен и европейски мащаб природно и културно наследство.
Изпълнителната агенция по горите, на основание Закона за защитените територии и Закона за горите, поддържа дирекции на природните паркове (ДПП) с основна задача -прилагане на плановете им за управление. Тази задача се допълва от отговорности, свързани с опазване на защитените територии и видове, устойчиво управление на природните ресурси, постигане на целите на защитените зони от "Натура 2000", и контрол по реда на законите за защитените територии, за горите, за лова и опазването на дивеча, за биологичното разнообразие, за лечебните растения и други подзаконови нормативни, общи и индивидуални административни актове. /1,1 III имат смесени източници на финансиране - при 2 млн. лв. разходи от републиканския бюджет, за следващата 2010 г. те са привлекли допълнително над 5 млн. лв. от външни източници. Някои от дирекциите на природните паркове имат впечатляващ за държавна администрация бюджет - над 2/3 от средствата са от източници извън държавния бюджет.
В рамките на национално представително социологическо проучване, извършено от ЕСТАТ (частна, независима агенция за маркетингови, бизнес, социални и политически изследвания), през август 2009 г. за нуждите на проекта по програмата ОПАК "Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората" бяха зададени редица въпроси, свързани с бъдещето на природните паркове и оценката на техните администрации. Най-значимите изводи от това проучване са: зПриродните паркове са най-познатите защитени територии у нас. 9 от 15 най-известни защитени територии са природни паркове.