Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
Позиция: Бъдещето на природните паркове в България и техните администрации - Страница 2
Начало на статията
Позиция: Бъдещето на природните паркове в България и техните администрации
Page 2
Всички страници

 

За периода 2004-2009 г. 63 % от пълнолетното население на страната са посетили поне един природен парк.

Над 90 % от гражданите подкрепят увеличаването на площта на защитените територии в страната, като 60 % са на мнение, че това увеличаване трябва да бъде два и повече пъти.

Средните оценки за състоянието на природните паркове варира между "добър 3.5" и "добър 4". Най-ниски оценки се дават за неприспособеността към нуждите на хора в неравностойно положение, състоянието на асфалтираните пътища и поддръжката на информационната мрежа (маркировки, табели, информационен център).

Най-сериозните проблеми в парковете са свързани с чистотата, местата за отдих и маркировката. На въпроса "Какво бихте променили в парка, който посещавате най-често?" отговорите включват: чистотата (46.0 %); повече указателни табели, маркировки (11.6 %); модернизация на хижите и местата за отдих (11.0 %); да не се застроява (10.4 %); повече пътеки и пътища (7.8 %); повече пейки, беседки и масички (6.7 %); наличие на контролиращи служители (6.2 %).

Държавните дирекции на парковете изпреварват най-малко два пъти всички останали алтернативи (общини, фирми или НПО) по доверие за ефективно използване на средствата за поддръжката на природните паркове.

Доверието към държавните дирекции на природните паркове е изразено ясно и като източник за информация при потенциални конфликти. На този въпрос респондентите декларират най-голямо ефективно доверие на неправителствените организации (44 %) и ДПП (24 %), следвани от РИОСВ (20 %), ДГС и ДЦС (17 %), РДГ (14 %), общините (13 %), ясно изразено е и недоверието към частните фирми (минус 36 %). На въпроса "Кой най-ефективно би управлявал финансовите средства за поддръжка на природния парк?" процентите на националната извадка се разпределят така: 38.2 % -държавата чрез парковата администрация; 13.7 % - държавата в партньорство с неправителствени организации; 5.7 % - държавата в партньорство с частни фирми; 16.9 % - общините в населените места, прилежащи към природните паркове; 7.8 % -екологични неправителствени организации; 2.7 % - частни фирми; 0.5 % - друг; 14.4 % -не знам. В рамките на работно съвещание на всички паркови администрации бе направена втората Бърза оценка на ефективността на управление на защитените територии (КАРРАМ), която потвърди изводите от първата, проведена преди 5 години. Обобщението на тази оценка е, че администрациите са гъвкави, с висок капацитет и работят ефективно при силна конкуренция и недостатъчно финансиране. В рамките на съвещанието бе направен и анализ на изпълнението на публичните функции -ангажимент на изпълнителната власт. От него стана ясно, че чрез дирекциите на природните паркове горската администрация изпълнява конституционно посочените публични функции на държавата като поддържане на разнообразието на живата природа, разумно използване на природните богатства, предоставяне на информация на гражданите, подпомагане на възпитанието на децата и на туризма. Парковите администрации изпълняват и редица публични функции по прилагане на законите за защитените територии и за биологичното разнообразие.

Опирайки се на данните и анализите, които посочихме, можем да направим и следните изводи:
- Природните паркове са ключова част от системата на защитените територии и зони в България.

- Площта и броят на природните паркове ще се повишават в бъдеще като най-подкрепяна от обществото форма на защита на природата.

- Природните паркове ще имат свои администрации. Сегашните администрации към ИАГ имат висока обществена подкрепа и доверие.

- Дирекциите на природните паркове имат гъвкава и оперативна структура и изграден административен и експертен капацитет с висок коефициент на полезно действие.

- Чрез ДГШ горското ведомство изпълнява конституционно и законово обусловени публични функции и задължения на държавата за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие в природните паркове и съответстващите им защитени зони.

- Чрез дейността на ДГШ горското ведомство предоставя на обществото част от ключовите екосистемни услуги и има възможността да привлича външно финансиране за поддържане на тези услуги.

- И занапред изпълнението на публичните държавни функции в природните паркове ще е комбинация от контролни и финансиращи дейности.

- Обществото очаква от парковите администрации: повече публични услуги в областите на контрол върху управлението на отпадъците, отпадните води и шума, почистване на територии около туристическите маршрути; управление на застроени имоти - държавна собственост, предназначени за обслужване на посетителите, "Рейнджърска служба"; контрол върху незаконното строителство и движението на МПС в парковете; възлагане на поддържащи и възстановителни мероприятия в горските и тревните екосистеми - държавна собственост.

Паркове и държавни паркови администрации ще има и в бъдеще и техният брой ще се увеличава. Въпросът е дали в новия Закон за горите ще се намери формата за съхраняване и увеличаване на създаденото до момента доверие към горската администрация и осигуряване на развитието на функциите на ДНИ в отговор на очакванията на обществото.