16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
Нови книги - Страница 4
Начало на статията
Нови книги
Page 2
Page 3
Page 4
не
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Всички страници

Стоянка Димова. Несебър. История и паметници. Издателство "Фабер", Бургас, 2012, 92 стр.
Автор на книгата е историкът Стоянка Димова, която има 18-годишна научно¬изследователска дейност в музея "Старинен Несебър". Многопластовата история на Несебър, поднесена доста различно от досега публикуваните туристически и други подобни четива, е представена в два раздела.
Историята на Несебър с открити следи от човешкото присъствие и дейност отпреди 3200 години, от времето на бронзовата ера, което го "коронясва" като най-стария град на Европейския континент, е предмет на първия раздел. Описани са животът, събитията и военните действия на траките, римляните, византийците, българите, турците и отново българите, пребивавали на полуостровния град, както и промените в наименованието му в зависимост от неговите владетели. Преглед на историята се прави с много нови доказателства и факти, непубликувани досега.
Във втория раздел са представени 21 паметника на културата в Стария град, които имат изключително висока научна стойност и определен принос в съкровищницата на световното културно наследство. Както е известно, Старият Несебър е включен през 1983 г. в Списъка на ЮНЕСКО към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство.
Тази много увлекателна книга включва и 47 илюстрации и 13 ситуационни плана.

Иван КОСТОВ. Изборно-сечищно стопанисване на горите във Вътрешна Странджа, ДИМАНТ. Бургас, 2009, 233 с.

Монографичният труд на д-р инж. Иван Костов, автор на повече от 70 заглавия, от които четири са книгите, е посветен на природосъобразното и устойчивото стопанисване на горите във Вътрешна Странджа, основано на изборно-сечищна форма. След 1992 г., когато България прие последователно всички международни и европейски критерии за устойчиво и природосъобразно управление и стопанисване, гората се разглежда като елемент на горските екосистеми. В качеството си на доминиращ елемент тя трябва да създава условия за постоянно участие, развитие и подобряване на състоянието и на останалите компоненти на екосистемата. Горите във Вътрешна Странджа са предимно дъбови и поддържането им в устойчиви, природосъобразни и разновъзрастни формации изисква подходящи лесовъдски системи и сечи. Всичките горски стопанства от Вътрешна Странджа са в границите на Природния парк "Странджа", което подсказва, че има известен конфликт между екологичния принцип в стопанисването на защитените територии и финансово-икономическия аспект на горските стопанства. Книгата съдържа три раздела, в които се разглеждат изборно-сечищното стопанисване, досегашните методи на стопанисване и ползване на горите и котловинно-изборната (подобрена групово-изборна) сеч.

 

Н. Колев, И. Колев., Защитени природни територии Западни Родопи. Биосферен резерват "Червената стена", Издателство "Дионис", София 2009, 171 стр.

В книгата се представят резултатите от дългогодишните научни изследвания, свързани с изучаване на състоянието на природните екосистеми и биоценози, биологичното разнообразие и природното наследство на територията на резервата. Изследването се разглежда в контекста на проблемите на световната и националната мрежа от биосферни резервати, тяхната роля и значение за мониторинг и опазване на биоразнообразието и природата на планетата.
В условията на строг консервационен статус и ненамеса в резервата се проследява еволюцията на растителните съобщества, съставът и структурата на горските екосистеми и асоциации; биологичното разнообразие и фитоценологичните особености на флората и растителността. Въз основа на извършените проучвания се представя систематичен списък на видовете растения и оценка на биологичния спектър на растителността. На този фон богатството и биоразнообразието на флората в резервата се състои от идентифицирани 1054 висши растения, 63 вида мъхове, лишеи и макромицети, с което достига 1117 вида. Природните условия в резервата благоприятстват за естественото развитие и възпроизводство на различни видове и животински популации (бозайници, земноводни, птици), които спомагат за съхраняване на генетичното разнообразие и богатството на дивата фауна в района на Средните Родопи. Изданието включва тематични илюстрации, които нагледно представят девствения характер на природата в резервата, богатството и биоразнообразието на флората и фауната.

 

 

Мониторинг на посетителския поток и потока от моторни превозни средства на територията на Природен парк "Рилски манастир" 2007-2008 година, Издателство "Бон", Рила 2009, 92 стр.

Книгата представя първия по мащабите си мониторинг, който цели цялостно преброяване на посетителите на Природен парк "Рилски манастир". Наблюденията са извършвани всеки ден в рамките на две години, като особено внимание е обърнато на посещенията в дните на църковни и национални празници. Обобщените данни носят информация за посещенията на Рилския манастир и светите места около него от богомолци и поклонници, както и за туристическия интерес на посетителите, за посещенията на природния парк от групи чужденци по брой и националности, за автомобилния поток и вида на превозните средства - леки коли и автобуси, и интензивността им в различните дни от седмицата. Направен е опит да се анализират продължителността на престоя и възможностите за упражняване на различни видове туризъм.
Събраните данни имат значение за въздействието на посетителския поток върху околната среда, елемент, който стои в центъра на изследванията и анализите. В първата част е представена информация за ПП "Рилски манастир", за уникалното биоразнообразие, за флората и фауната в парка и културно-историческите ценности в района на Рилския манастир и Община Рила.
Втората част представлява подробен анализ на получените данни от двугодишния мониторинг, като наред с констатациите по параметрите на мониторинга в подходяща форма е направено изложение на обработената информация както за посетителския поток, така и за моторните превозни средства. Направен е и преглед за възможно осъществяване на различни форми за отдих и специализиран туризъм.
В последната част на мониторинга са представени структуроопределящите план- програми и проекти за управление на парка: за опазване и охрана на биоразнообразието; за значимостта на религиозните и културно-историческите ценности; за устойчиво ползване на ресурсите; за развитие на научно-изследователска дейност, която да даде своя принос в намаляване на отрицателното въздействие на антропогенния фактор върху екологичното равновесие в природата. Изданието е богато илюстрирано с фотографски материали, таблици и диаграми, които представят информацията по достъпен и оригинален начин.