16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
Нови книги - Нови книги
Начало на статията
Нови книги
Page 2
Page 3
Page 4
не
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Всички страници

Д. Георгиева, Г. Попов, Ц. Ценов, Икономическа оценка на ГПК "Борика", София 2009, 161 стр.

Книгата представя икономическа оценка на дейността на Горовладелска и потребителна кооперация "Борика", направена чрез определяне на финансовия резултат и критичния обем на добиваната и преработена в цеха на кооперацията дървесина при различни варианти за периода 2003-2011 г., както и стойностна оценка на горите на територията на кооперацията. Авторите изхождат от разбирането, че концепцията за устойчиво управление на горите, която се изразява в баланс между ползването - главно на дървесен ресурс, и опазването на околната среда, поражда конфликти между икономическите интереси на собствениците и необходимостта от екологични ползи за обществото. В това отношение икономическата оценка на дейностите допълва концепцията за коригиране на конфликтите между производството и околната среда. Тя допринася за управлението и ползването на горския ресурс в синхрон с цялостното развитие на района. Икономическата оценка на горите е също и системна оценка на природните, социалните и икономическите фактори, така че да се подпомогнат и окуражат собствениците на гори за вземане на мерки за оптимизиране на производството и безконфликтното оцеляване в условията на икономическа криза. Изследването акцентира върху: анализа на дейността за периода 2003-2008 г. и прогнозата за очакваните приходи и разходи до 2011 година; икономическата оценка на дейността на ГПК "Борика" чрез метода на маржиналния анализ и определяне на критичния обем и критичната продажна цена на добиваната и преработвана дървесина; стойностната оценка на горите и земите на ГПК "Борика" по базисни цени съгласно условията и реда на приетите нормативи.

Александър Обретенов. "Развъждане на дивеч", Нова звезда, София, 2010, 535 стр.

В книгата са засегнати въпроси, свързани с биологията и разпространението на дивеча, определянето на допустимите запаси и планирането на ползването в зависимост от начина на стопанисване на дивеча, съответстващи на Закона за лова и опазване на дивеча в България.
Разгледани са основните видове дивеч, стопанисвани интензивно, и тези, които подлежат на фермерно развъждане.
В изданието много вещо са обобщени знанията и опитът на голяма част от научните работници в България и в чужбина, на практиците от държавните ловностопански райони и сдружените ловци. Споделянето на своя 35-годишен опит в областта на ловното стопанство дава представа за автора като добър познавач на тази тематика.
Книгата съдържа много ценни таблици, графики, схеми на ловностопански съоръжения и много снимки.
Информация и поръчки на книгата "Развъждане на дивеч" на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

 

Даниела Георгиева. Оценка на гори, сборник нормативни документи. Авангард Прима. София 2010, 90 с.

Това е трето, актуализирано издание на сборника от нормативни документи за оценка на гори и земи от горския фонд. Сега действащият документ е Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд (ДВ, бр. 101 от 2003 г.). Досега са направени четири изменения на наредбата. За улесняване на работата на оценителите настоящият сборник включи нормативните документи, необходими за изготвяне на стойностна оценка на горски имот според приетите нормативи за оценка към 21 май 2010 година.
В сборника са включени Наредбата за определяне на базисните цени и приложенията, свързани с нея; Категориите на населените места по общини за цялата страна, обобщени в Приложение № 21, изготвено съгласно ЕКАТТЕ към 20.05.2010 г.; Курортите и курортните местности от национално значение, които са обобщени в Приложение № 22.
Предложеният сборник е практическо помагало при оценката на гори по базисни цени и е много полезен както за индивидуалните оценители, така и от специалистите от централната и регионалните комисии по оценка