16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
Нови книги - Страница 8
Начало на статията
Нови книги
Page 2
Page 3
Page 4
не
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Всички страници

Иван Йовков, Невена Шулева-Алексова, Водоохранната производствена функция в моделите за управление на горските територии, Издателство "Авангард прима", София, 2011, 195 с.

Водите на нашата страна са публичен природен ресурс и са обявени за държавна собственост според Конституция на Република България и Закона за водите. Какви са взаимоотношенията - лесовъдското и икономическото, между горския и водния ресурс ще разберете от тази задълбочена книга.
В нея ще намерите обобщено и аргументирано виждане за назрелите условия, изискващи преход от естествено към социално право на ползване на горските екосистеми за водоохрана и водорегулиране; алгоритъм за оценка на стойността на използване на най-добрата алтернатива за дървопроизводство, която трябва да се жертва в полза на водопроизводството върху горските територии; оптимизиране на благоденствието на горовладелците и гороползвателите чрез осигуряване на ефективност на многоцелевата производствена функция и оптимално разпределение на създадената брутна добавена стойност.

 

Кирил Цанов. История на горите в Чепинско. Издателство "Астра - Р", София, 2011, 188 с.

Територията, която наричаме Чепинския край, обхваща Западните Родопи и малко от Рила. Типично горски кът на България. Както казва самият автор, лесовъд, велинградчанин и дългогодишен директор на Горското стопанство в града, както и ръководител на Районната дирекция на горите в Пазарджик, това е първата книга за историята на Чепинските гори. Тя е резултат от огромна изследователска работа на известния лесовъд, немислима без ровене в архивни документи и литература, без намиране на сподвижници, но се дължи и на нещо друго, удивително за нашето забързано време. А то е, че в продължение на 46 години, докато е на горска служба, д-р инж. Кирил Цанов си води записки. Подготвяйки тази книга, инж. Цанов установява, че систематизирани архивни материали в определени за това институции няма, а още по- печален е фактът, че в сегашните горски и ловни стопанства не се съхраняват почти никакви, свързани с историята, материали.
Въпреки тези трудности пред нас е великолепно написана и добре структурирана книга за един сравнително малък горски край с богата история, за която големите горски региони могат само да мечтаят. В нея можете да научите всичко за горите в Чепинско - природните условия, характеристиката на гората, ловното и рибното стопанство, защитените природни територии, горското законодателство през годините и организацията и структурата на горското ведомство, горските кооперации. Много интересен раздел е "Още за гората", където са представени полезни и любопитни данни за униформата на горските служители, за яйлаците, за горското училище и други. А списъците на лесовъдите, работили в горските стопанства от района, е не само спомен, а и отдадена от автора почит към труда им, посветен на гората.

Янчо Найденов, Николай Стоянов, Антонина Георгиева. Справочник по лесозащита. Издателство "Виденов и син", София, 2010, 157 с.

В достъпна форма са представени основните неприятели в горите - насекомни вредители и болести, както и абиотичните повреди и основните карантинни неприятели по горската растителност. Справочникът е предназначен за специалистите по лесозащита в държавните горски и ловни стопанства, общинските горски служби, собствениците на разсадници, но ще бъде полезен и за специалистите от регионалните служби по лесозащита, студентите от ЛТУ, учениците от професионалните гимназии по горско стопанство и всеки любознателен читател. Ръководството представя и основните групи растителнозащитни продукти, разрешени за употреба, и лесозащитните методи и средства за борба, както и отчитане на ефекта от превантивните или лечебните мерки, взети срещу заболяванията или повредите от биотични фактори. В приложение са дадени основните нормативни документи, свързани с лесозащитата.

 

 

Борис Господинов. Гора за хората. България преди и сега, албум, издание на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите, на български и английски, 2011 г., 102 стр.
Този албум се издава по случай Международната година на горите - 2011, която преминава под мотото "Гора за хората". Той е посветен на най-значимото събитие в българския лесовъдски ХХ в. - превръщането на една от най-засегнатите от ерозията страни в Европа, в китна зелена градина. Целта на книгата е да покаже на съвременниците, които не познават измеренията на битката с пороите, че лесовъдският ум и труд, както и помощта на населението, създават гори, от чиито блага се ползваме днес. И да напомни, че това постижение се нуждае от сериозни усилия, за да се запази през вековете.
Кратките факти и уникалните фотоси, подредени в книгата по принципа "преди и сега", илюстрират последователните усилия и широкомащабната дейност на държавата по овладяване на ерозионните процеси и създаване на нови гори, с което България има основание да се гордее пред света.