16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
Нови книги - Страница 9
Начало на статията
Нови книги
Page 2
Page 3
Page 4
не
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Всички страници

Байко Байков, Янчо Найденов. Екология в туризма. Издателство "ФорКом", 2011 г., 144 стр.
Книгата е посветена на проблемите на екологията и опазването на околната среда, ролята и мястото на парковете за човека, историята и принципите на парковото изкуство. В първия раздел се изяснява предметът на екологията, вторият е посветен на опазването на природните ресурси, третият разглежда защитените природни територии и обекти в България, а четвъртият се занимава с лесопарковете, които са важна предпоставка за развитието на туристическата индустрия.
Своя роля има и Терминологичният речник, който може да бъде полезен за всички.

 

 

 

Стоян Бешков. Пеперудите в България, включени в "Натура 2000". Ръководство за полево определяне, Библиотека "Витоша", София, 2011, 150 стр.
Написването на ръководството е провокирано от липсата на издание на български език, което да обхваща видовете пеперуди, включени в Приложение II на Директива 92/43 на ЕИО. Целта на книгата е не само правилното определяне на видовете пеперуди от "Натура 2000", но и да не бъдат обърквани с други наши видове.
Описана е методиката за събиране и определяне на видовете пеперуди, включени в "Натура 2000", както и устройството на тези насекоми, елементите и структурата на крилата им.
В богато илюстрираното издание са показани музейни препарати и снимки на живи пеперуди в естествените им пози. Посочени са белезите, по които видовете могат да се различат един от друг.
Приложен е списък на видовете пеперуди, защитени в България от националното законодателство, европейските директиви и от международните конвенции, ратифицирани от страната ни.
Авторът на ръководството е биолог, утвърден специалист, уважаван у нас и в чужбина, ръководител на отдел "Безгръбначни животни" в Националния природонаучен музей. Член е на няколко международни научни дружества. Автор на още две книги и на над 65 научни публикации.

Георги Арнаудов. Светлини над Рупчос, допълнено и преработено издание, София, 2011, 227 стр.

Първата книга с едноименното заглавие лесовъдът Георги Арнаудов, който е написал немалко книги за родния край, горите и горското дело, издава през 1988 г. и още тогава тя намира своите верни читатели. Промените в нашия обществено-икономическия живот обаче извикват от забвение невключените тогава в книгата текстове. Днес синът му - Иван Арнаудов, изпълнява бащината заръка и издава книгата в пълен обем. За жалост тя излиза след смъртта на автора, който си отива от този свят през 2008 година. Удовлетворението е, че можем отново да разгърнем увлекателните страници, написани от Георги Арнаудов за родопчани и планината им, и да поживеем с историята на Долен Рупчос, който се гуши в котловината на Хвойна - родното село на автора, и на Горен Рупчос, който се разпростира около Чепеларе.

 

 

Райчо Гънчев. Вълкашините - свещените кучета на предците ни. Издателство "Захарий Стоянов", София, 2011 г., 166 стр.

Книгата на д-р инж. Райчо Гънчев, наречена от самия него монографично повествование, е 17-та по ред в творчеството му и толкова увлекателна, че не бихме се учудили кои среди -киноложките, историческите, ловните, биоложките, етоложките, езиковедските, а най-вече ценителските, ще "се сбият" да я нарекат принос в своите области. Така е при автори като Райчо Гънчев. А какво разказва тази великолепно написана и оформена книга ще видите сами, ако в стила на автора си поставяте задачи и търсите отговори заедно с него. Важно е, че, освен всичко друго, инж. Гънчев дълги години работи и наблюдава северните кучета, родственици по кръв на сивия вълк. С тайнственото, измислено от него и дори внесено в Патентното ведомство наименование - вълкашини, Райчо Гънчев, правейки уговорката, че "слововолничи", нарича български кучета, получени по пътя на селекцията. Съгласни сме, още повече, че освен чудна митология и въпроси от рода дали не е вълкашин кучето, следващо Мадарския конник, в книгата има и чудни истории и снимки на реални кучета и техните стопани.

Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България. Инструкция за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите. Издание на "Булпрофор", София, 2011, по поръчка на Изпълнителната агенция по горите.

Настоящето преработено издание е в две книги и включва две неразривни части. Актуализацията на предишните, необходими за лесоустройството, издания е следствие от натрупаните през последните 30 години практически лесоустройствен опит и научни познания, съвременните лесовъдски концепции за устойчиво и екологосъобразно стопанисване на горите със запазване на биоразнообразието, резултатите от стопанисването на горите и залесяванията и тяхното отражение върху сегашното състояние на горските територии.
Класификационната схема е допълнена с 12 приложения. Инструкцията съдържа два раздела - Горска типология и Установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне на състава на дендроценозите.

Даниела Георгиева. Оценка на гори. Сборник нормативни документи. Издателство "Авангард Прима", София, 2011 г., 268 стр.

Това е четвъртото актуализирано издание на сборника от нормативни документи за изготвяне на стойностната оценка на горски имоти. В сборника са включени Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии и свързаните с нея приложения, както и Бюлетинът за пазарни цени на поземлени имоти в горски територии по населени места.
Приемането на новата Наредба (ДВ, бр. 63 от 18.08.2011), което се наложи във връзка с промените в оценителската дейност, спазването на европейските стандарти за оценяване, влизането в сила на новия Закон за горите и измененията в Закона за независимите оценители, доведе и до актуализацията в оценката на горите. Всички нови аспекти от Наредбата подробно са разяснени в изданието.
Ангажимент за ежегодното издаване и публикуване на електронната си страница на Бюлетин за пазарните цени на поземлените имоти в горски територии по населени места ще има Изпълнителната агенция по горите.
Изданието е предназначено за практикуващи независими оценители на поземлени имоти в горски територии, за студенти по горско стопанство и горско управление, както и за притежатели на горски имоти.