16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
Нови книги - Страница 10
Начало на статията
Нови книги
Page 2
Page 3
Page 4
не
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Всички страници
Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000. Изпълнителна агенция по горите, София, 2011,200 стр.
Изданието е подготвено от екип, включващ научни работници от Лесотехническия университет, Института за гората при БАН и експерти от Изпълнителната агенция по горите.
В България досега от Министерския съвет са приети 332 защитени зони по международната екологична мрежа "Натура 2000", което представлява 33.89 % от територията на страната. Необходимостта от управлението на тези територии е наложила издаването на настоящето ръководство. То характеризира природните горски хабитати, 33 на брой, които са разпространени в България и попадат в Европейската класификация на хабитатите. Посочени са най-добрите лесовъдски практики, подходящи за поддържането на благоприятното природозащитното състояние на съответния тип хабитат.
Проф. д-р Георги Кючуков, доц. д-р Борислав Кючуков, доц. д-р Васил Живков, проф. д-р Ася Маринова. Физикомеханични и технологични свойства на дървесината на някои ценни дървесни видове в България. Издателство "Авангард Прима", София, 2011 г., 232 стр.
В монографията са представени дългогодишните изследвания на авторите върху физикомеханичните свойства на дървесината от някои ценни местни дървесни видове -обикновения кестен, обикновената череша, като изследванията на тези видове се правят за първи път у нас, и бялата мура. Периодът на проучванията е 1980-2010 година.
Книгата е подредена в пет раздела, които проследяват методите, които са използвани за определяне на физикомеханичните и технологичните свойства на дървесината, поотделно за всеки дървесен вид са описани техните свойства в това отношение, дадени са примерите за оразмеряване на мебели от ценна дървесина въз основа на якостната характеристика на дървесината.
Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и смекчаване на негативното влияние на климатичните промени върху тях. Изпълнителна агенция по горите, София, 2011,208 стр.
Изготвянето на Програмата от мерки е част от националните усилия на България в изпълнение на проекта FUTUREforest; по програма iINTERREG IV C на Европейския съюз. Тя ще допринесе и за изпълнение на ключово действие 7 "Принос към изпълнението на РКОНИК и Протокола от Киото" от Стратегическия план за развитие на горския сектор, 2007-2011.
Програмата е съставена от 4 основни раздела. Първият представлява анализ на състоянието на основните компоненти в горските екосистеми в светлината на климатичните промени. Вторият раздел се занимава с разработването на климатични сценарии, въз основа на съвременни данни и модели, за еволюцията на климата в България през XX и XXI век. В третия раздел се определят зоните на уязвимост на горските екосистеми в България при климатични промени, въз основа на разработените анализ и климатични сценарии. Четвъртият раздел предлага цялостна програма с конкретни мерки за адаптиране на горите към климатичните промени по зони на уязвимост.
Съдържанието е онагледено с много таблици, графики и диаграми. Изключително богатата библиография от наша и чуждестранна литература утвърждава стойността на изданието.
Разработката е плод на успешното сътрудничество между научен колектив от Института за гората при БАН, Националния институт по метеорология и хидрология при БАН и Лесотехническия университет (ст.н.с. I ст. Иван Раев, доц. Петър Желев, ст.н.с. II ст. Мария Грозева, н.с. Ивайло Марков, инж. Ивайло Величков, н.с. Миглена Жиянски, ст.н.с. I ст. Георги Георгиев, инж. Силвия Митева и доц. Веселин Александров) и служители на Изпълнителната агенция по горите към МЗХ (д-р инж. Любчо Тричков, инж. Димитър Бърдаров, инж. Николай Василев, инж. Стефан Балов, Владимир Константинов, д-р инж. Анна Петракиева, инж. Валентин Чамбов, д-р инж. Деница Пандева, инж. Мария Чамбова, инж. Елена Величкова, ланд. арх. Иван Богданов, инж. Дарина Илчева и други). Резултатът е много добре научнообоснован и същевременно практически насочен документ, подходящ както за тесни специалисти, така и за широката общественост.
Ангел З. Пелтеков. Преди сезона на снега. Пловдив, 2011 г., 111 стр.
Стихосбирката на Ангел Пелтеков събра поезията на автора от различни години. И макар стихотворенията да не са датирани, се усеща принадлежността на много от тях към друго време. Но защо пък не, белегът на времето не е дамга! Всеки поет е в правото си да мисли, да пише и да ни приобщава към своята лирика в стилистика на времето, в което тя е сътворена. Но в тази първа за автора стихосбирка има нещо друго, което я прави цялостна и неподвластна на времето. А това е нежната романтичност, с която авторът се отнася към родопската природа, към любовта и приятелството, към родната стряха. В това може би няма нищо чудно, защото Ангел Пелтеков е родом от тази планина, а тя дава на своите чеда нежност, доброта и талант по рождение.
Ангел Пелтеков е роден през 1947 г. в чепеларското село Орехово. Завършва Горския техникум във Велинград и от 1971 до 2010 г., когато се пенсионира, работи в "Агролеспроект". И сега той продължава да работи във филиала на организацията в Пловдив.
През 1964 г. печели трета награда в конкурса за поезия във Велинград. Публикува стихотворения в различни издания в София, Пловдив и Смолян. Първата си стихосбирка "Преди сезона на снега" Ангел Пелтеков посвещава на своето семейство.

Нели Христова. "Речни води на България". Издателство "Тип-топ прес", София, 2012 г., 832 стр., 40 лева.
Изследванията на речните води в България започват в края на Х1Х и началото на ХХ век с описание на хидрографските обекти и в продължение на повече от един век се характеризират с много приноси. Настоящата монография обобщава направените досега изследвания, но включва и оригинални разработки на автора - доц. д-р Нели Христова, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Монографията съдържа анализ на хидроложките процеси и управлението и използването на речните води на територията на нашата страна, подредени по географски признак и йерархия - от територията на цялата страна към хидрографските региони, водосборните басейни и главните поречия.
Този внушителен труд съдържа увод, три части - Речна мрежа, Речен отток и Управление и използване на речните води, заключение, азбучен показалец на реките, 31 приложения с данни за различни режимни характеристики и списък на литературни източници (860).
"Речни води на България" може да се намери в книжарницата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" или да се поръча на GSM 0887-90-55-15

Зеп Холцер. Пермакултура. Издателство "Аливго", София, 2012, 200 стр.
Това е първо издание на български език на книгата на известния австрийски земеделски практик, който развива алтернативно, постоянно циркулиращо стопанство. В книгата той описва принципите на Пермакултурата и практическото й приложение в градината и селското стопанство.
Понятието "Пермакултура" е въведено от австралийския еколог Бил Молисън (произхожда от английския израз "permanent agriculture" и означава "постоянно и продължително земеделие"). Това е стопанисване в унисон с природата. Терминът е утвърден през 1978 година. Самият Зеп Холцер се захваща със земеделие 19-годишен, през 1962 г., когато става наследник на едно неголямо планинско (от 1100 - 1500 м н.в.) стопанство. Днес площта на Краметерхоф е 45 ха и то е процъфтяващо стопанство, в което Зеп Холцер прилага общите принципи на Пермакултура и внася постоянно свои идеи.
Книгата е написана увлекателно, снабдена е с множество приложения, илюстриращи възможностите на алтернативното стопанство, от което има нужда всяка държава.

Павлин К. Богданов. Горски производителни кооперации като икономическа форма за управление на частни гори. София, 2012 г., Лесотехнически университет, 280 стр.
Управлението и стопанисването на горите - частна собственост, възстановена със закон през 1997 г. и предимно дребноплощна и разпокъсана, е актуален проблем на днешното време. Д-р Павлин Богданов успешно запълва празнина в кооперативната теория за тези гори у нас. Той се спира на историческия аспект и проучва предимствата на горскопроизводителна кооперация като форма за ефективно управление на горския ресурс понастоящем. Книгата съдържа три глави - Методологична и практикоприложна защита на кооперацията като форма на икономическа организация, Гората като специфичен агент на производството за горовладелската кооперация и Експериментални проучвания върху частното горовладение в България, както и ценни приложения. За информация: 0887 373 049

Это тоже "Скачать программа для просмотра файлов pdf"дружественная страна, сказал "Где где скачать антивирус"Кан.

Во-первых, он приехал сюда учиться.

Обойдя "Nokia 6300 драйвер модема"все помещение, он "Бригада скачать бесплатна"ткнул рукой в один "Игры для мальчиков поиск предметов"из сваленных посредине мешков.

Его "Скачать путеводитель по севастополю"физиономия была вся в глине, но "Проект х фильм скачать"и глина "Хроники нарнии список книг"не могла скрыть, как сильно "Скачать камеди клаб лучшее"он обижен.

Голос его звучал величественно.

Да "Скачать лунную сонату"чего там смотреть, самые обычные бункеры, удивился Хоаг.

Академик Мако Даков - творец и покровител на гората. Сборник от спомени. Издателство на БАН "Марин Дринов", София, 2016 г., 127 стр.

Книгата е издадена по случай 95 години от рождението на видния български лесовъд, учен, ръководител на горското дело и държавник акад. Мако Даков (1920-2006 г.). Неговото име е свързано със забележителна национална програма за залесяване, осъществявана през втората половина на XX в., благодарение на която горският фонд на страната се увеличава с милиони декари. Неговата дейност остави трайна следа в развитието на горското стопанство и горската промишленост на България и в сферата на научните изследвания и подготовката на кадри.

Акад. Мако Даков осъществяваше не само успешна ръководна, преподавателска и изследователска, но и държавническа дейност. Шест пъти е избиран за депутат. В сборника са събрани спомени на хора, работили и общували с него - Христо Въчовски, Лазар Пандев, Георги Костов, Иван Стоянов, Георги Йорданов, Нино Нинов, Никола Колев, Иван Илиев, Христо Цаков, Цвета Найденова, Любен Ванчев, Александър Арсов, Кирил Първанов, Димо Кънев, Янчо Найденов. Подчертани са не само професионалните, но и моралните принципи на акад. Мако Даков. Съставители на сборника са акад. Васил Сгурев и акад. Александър Александров.

Даниела Георгиева. Оценка на гори. Сборник нормативни документи. Издателство "Авангард Прима", София, 2016 г., 197 стр. 1

Шестото актуализирано издание представя последните нормативни документи за изготвяне на стойностна оценка на горски имоти.

В сборника ще намерите "Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии" и свързаните с нея приложенията; Актуални категории на населените места по общини за цялата страна към май 2016 г.; "Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица" (Наредба № 2).

Сборникът с нормативни документи за оценка на гори е ценно помагало за практикуващи независими оценители на поземлени имоти в горски територии, за студенти по горско стопанство и стопанско управление в ЛТУ и за всички, които се интересуват от тези въпроси.