16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
Нови книги
Начало на статията
Нови книги
Page 2
Page 3
Page 4
не
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Всички страници

Илиан Точев. Горско право. Издателство "Буквите", София, 2019 г., 128 стр. Настоящето издание има предназначение да посочи основния предмет на горското право, важността на устойчивото управление на горите, както и да даде основни познания за правната рамка, свързана с управлението на горите в България. Посочени са основните актове на ООН, Европейския съюз и националните нормативни актове, свързани с горите. Книгата е структурирана в осем глави - Горско право - подотрасъл на екологичното право; Органи и актове на ООН и Европейския съюз за горите; Национални стратегически документи, планове за дейности в горите; Промени в горските територии; Горско семепроизводство, залесяване и защита срещу ерозия и порои; Стопанисване на горите, защита от болести и вредители, опазване на горските територии; Сертифициране на горите, стопанисване на дивеча и Защитени територии, природни паркове и национални паркове. Авторът е доктор по международно право, главен секретар на Изпълнителната агенция по горите от 2015 година. Адресът на електронната книга: www.helicon.bg

Нонка Кръстева. Фолклорният образ на българската гора. Издателство "Дворец на културата", Перник, 2018 г., 117 стр.
Природата, и като част от нея гората, и фолклорът са уникални феномени, които будят гордост в българския народ. Във фолклора гората присъства трайно, осезаемо и непреходно. Изследването на Нонка Кръстева е опит да се проследи ролята, мястото и значението на фолклорния образ на българската гора чрез словесното и песенното народно творчество. Книгата е плод на дългогодишен процес на събиране, разглеждане и анализиране на материалите по тази тема.
Изданието съдържа пет основни части, в които е проследен образът на гората - в словесния и песенния фолклор, в авторовото творчество, мястото й в обредността на българина и е направен опит за семиотиката (наука за знаковите системи в природата и обществото) на фолклорния е образ.
Нонка Матева е автор на книгата "Горо, горо, майко мила" (2004 г.) и редица други издания от областта на фолклористиката и краеведчеството, както и на сборници с поезия.

Г. Костов, Н. Александров. Стопанисване на издънковите гори. София, 2018, 84 стр.
Книгата е принос към стопанисването на най-голямата група гори у нас - издънковите насаждения, в светлината на съвременните концепции за адаптивно, природосъобразно и отговорно управление.
Изданието съдържа шест глави - Понятие за издънкови гори; Традиционни форми на издънково стопанисване; Превръщане на издънковите гори в семенни; Възстановяване на издънковите гори; Здравословно състояние на издънковите гори; Лесовъдски системи за стопанисване на издънковите гори.
Снабдена с богат диаграмен и фотоматериал, книгата е полезно памагало не само за студентите и лесовъдите от нашата страна, но и за специалистите по горско стопанство от Балканите, Централна и Южна Европа.

 

 

Доц. д-р Янчо Найденов. Болести и насекомни вредители по дървесните видове. Издателство "Инфовижън", 2018 г., 203 стр.

Изданието предлага в кратка форма основните и карантинните неприятели по горите у нас - вредители, болести, и абиотичните повреди, растителнозащитните продукти и методите и средствата за борбата, ролята на превантивните и лечебните мерки.
В ръководството са представени и нормативните документи, третиращи задълженията на лесозащитните специалисти. Разглежда се редът и начините на попълване на сигналните листове, регистрирането и отчитането им, начините на провеждане на патологични обследвания, основите методи на макроскопска диагностика.

 

Иван Йовков, Валентина Маринова. Дървопроизводствената функция в моделите за управление на държавните гори. Авангард Прима, София, 2017 г., 143 стр.

Авторите на изданието - проф. Иван Йовков и д-р инж. Валентина Маринова, разглеждат тематиката в три глави - Теоретико-методологични основи на дървопроизводствената функция в моделите за управление на държавните гори; Въздействие на институционалните промени върху историческото развитие на дървопроизводствената функция и Икономическа оценка на дървопроизводството като социално-икономическа функция на горовладелците. Монографията е предназначена за специалистите от сектор "Земеделие и гори", собственици на гори, дърводобивници, аграрно-лесовъдски фирми, студенти от специалностите "Горско стопанство", "Агролесовъдство" и "Стопанско управление на земеделски и горски стопанства".

 

 

Д-р Дико Патронов. Странджанската боровинка (Vaccinium arktostaphylos L.) в Природен парк "Странджа". Бургас, 2017 г., 133 стр.

Авторът започва книгата си със спомен. Той е за деня от 1990 г., в който с колегата Димитров в района на Руденово - Патрона най-накрая попадат на нещо, което е търсено поне от началото на 60-те години на ХХ век - странджанската боровинка. И от този ден съвременната история на символичния за Странджа вид тепърва започва.
Д-р инж. Дико Патронов си постави и изпълни с тази книга амбициозна задача. А тя е въз основа на материалите от проучванията на различни автори върху горите, климата, почвите и проведени свои наблюдения да даде по-подробна характеристика на горите във високата част на Странджа и разпределението на вечнозелени и листопадни храсти като странджанската боровинка.
Изданието - плод на дългогодишни проучвания, е подредено в 9 глави и предлага, събрана на едно място, много пълна и компетентна информация за този уникален за нашата природа вид.

Д-р инж. Светозар Димитров Михайлов. Благоевградско лесничейство - записани истории за гората и хората. 2017 г., 112 стр.

Горското стопанство в Благоевград има богата история, защото то като администрация съществува повече от един век. Всеки период от развитието му е записал славни страници и благодарение на д-р инж. Светозар Михайлов, известен наш лесовъд и ръководител от Благоевградския регион, тя е разказана в тази книга. Изданието съдържа 13 основни глави, в които вековната история на стопанството оживява в цифри и факти, в личности и приноси на работещите през годините ръководители и горски служители и работници. Допълнена с архивни и съвременни снимки, книгата увенчава дългогодишната издирвателска работа на автора, макар че той скромно споделя, че историята на Благоевградското горско стопанство е написана от служителите и работниците му, а той само подрежда и съобщава събитията. Изданието, макар да представя регионалната горска история, е изключително добър пример за приноса на автора в нашата обща горска история и би било добре и другите да го последват.

Александър Ташев, Илияна Илиева. "Латинско-български ботанически речник". "МАТКОМ", София, 2017 г., 391 стр.
Авторите на изданието са проф. д-р Александър Ташев - дългогодишен преподавател в Лесотехническия университет и с голям принос в областта на ботаниката, фитоценологията, дендрологията, екологията, фитохимията, генетиката, флористиката, защитените тертории, и Илияна Илиева - старши преподавател по латински език в ЛТУ и хоноруван асистент в Катедрата по класическа филология в Софийския университет, предоставят първи, но много ценен опит да се систематизира научната терминология на латински език в областта на ботаниката. В качеството си на справочник речникът ще е от полза не само за студенти от специализирани дисциплини на ЛТУ, но и за всички останали студенти, изучаващи природните науки, за специалистите, работещи в тази област, за еколози и практическите дейци, чиетопрофесионално поприще са лесовъдството, лесоустройството, ландшафтната архитектура.

Кирил Първанов. За Димитър Стефанов отблизо. София, 2017 г., 127 стр.
Проф.д-р Димитър Стефанов е един от изявените практически дейци, изследователи и преподаватели в областта на горите, които работят най-активно в първата половина на ХХ век. Лесовъдният факултет на Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет, който той завършва през 1930 г., и Висшето техническо училище в Мюнхен, където през 1940 г. защитава докторска дисертация, са основата за изграждането на Димитър Стефанов като лесобиолог и водещ учен по горска фитопатология и ентомология. Работи в различни райони на България, но и като начинаещ лесовъд, и като ректор на ВЛТИ (сега Лесотехнически университет) се отличава със скромност и трудолюбие. С неговите изяви в лесотехническата практика, наука и образование е пример за всеотдайност и обич към българската гора.
Възпитаник на ВЛТИ, авторът на книгата инж. Кирил Първанов, след като се пенсионира от ръководния пост в областта на мебелното производство, посвещава живота си на съхраняване на паметта за историческото развитие на част от горската промишленост и дейците й, като издава 5 книги. Димитър Стефанов е професорът от студентските години на Кирил Първанов и баща на съпругата му. Затова книгата е написана наистина "отблизо" и с много любов.

Инж. Иван Гунчев. 137 години държавна горска администрация в регион Велико Търново. Велико Търново, 2017 г., 64 стр.
Лесовъдът с огромна любов към гората, дългогодишен ръководител в системата на горите във Великотърновския регион инж. Иван Гунчев предлага на читателите си фотоалбум с фактология за създаването и развитието на държавната горска служба в региона. Изданието, осъществено с финансовата подкрепа на Северноцентралното държавно предприятие - Габрово, е посветено на 137-ата годишнина от създаването на държавната служба в горите (1880 г.) във Велико Търново. С богат илюстративен материал са представени деветте териториални поделения на СЦДП - Габрово, и невероятното хоби на лесовъда - фигурите от природни материали, които намира в гората.

Доц. д-р Янчо Найденов, инж. Николай Стоянов. Наръчник на тополовъда. „Инфовижън“, София, 2017 г.
Помагалото е продължение на „Наръчник на тополовъда“, издаден от авторски колектив през 1987 г., като настоящото издание е изцяло обновено.
В няколко части са разгледани значението на тополите и върбите за производство на дървесина, основите на систематиката на двата дървесни вида, характеристиката на тополовите клонове, използвани в залесителната практика. Описани са методите и технологиите за размножаването им и производството на фиданки, класификацията на тополовите месторастения, изборът на подходящи клонове и технологии за създаване, отглеждане и стопанисване на културите. Представен е екологичният модел за стопанисване на зоната „дига-бряг“.
Подробно са разгледани болестите и вредителите по тополите и методите за борба с тях

 

 

Съставители доц. д-р Янчо Найденов, инж. Борис Господинов. "Дейци и учени от горското стопанство на България (родени 1941-1950 година)". "Астра-Р", София, 2017 г., 312 стр.
На лесовъдите, положили основите на опазването, създаването и стопанисването на горите на България, е посветена книгата "Дейци и учени от горското стопанство на България (родени до 1940 година)", излязла от печат през 2005 година. Настоящото издание е продължение на летописа на имената от лесовъдската колегия с място в историята на горското дело.
Книгата съдържа очерци за 421 лесовъди. Освен лесовъдите - както е в първия том, от централното управление на горите, регионалните дирекции по горите, "Агролеспроект" и учените от Лесотехническия университет и Института за гората в алманаха са включени и работилите в опитните, лесозащитните и семеконтролните станции, природни паркове, горски техникуми - днес професионални гимназии, в областта на околната среда, ловното стопанство извън системата на горите и други. В отделен раздел са представени и лесовъдите, родени преди 1940 г., имената на които по различни причини липсват в първото издание, като по този начин най-пълно са обхванати дейците и учените от това поколение. В отделен раздел са очерците за лесовъди, родени след 1950 г., преждевременно напуснали житейския си път.
Книгата е безспорен принос във фундаменталната издателска дейност на централното горско ведомство.
Бел. ред.: Представените лесовъди в книгата или техни наследници могат да я получат от редакцията на сп. "Гора" след 10.04.2017 година. За справки и запитвания на тел. 02 9 888 642.

Емил Галев. Паркове със специално предназначение. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016 г., 226 стр.
Доц. д-р ланд. арх. Емил Галев, издавайки учебник като лекционен курс за студентите по ландшафтна архитектура, успя да привлече вниманието на по-широк читателски кръг. Това се дължи на функциите и значението на парковете от тази категория в общественото пространство и на ролята им в цялостните зелени системи на градовете.
Книгата е разделена в 6 теми: Ботанически градини; Зоопаркове, зоологически градини и зоокътове; Гробищни паркове; Атракционни паркове; Спортни паркове и терени; Други паркове със специално предназначение. Всяка една от темите разглежда характеристиките, функциите и видовете на парка. Дадена е историческа справка на развитието им по континенти, държави, както и в България. Посочени са основните изисквания за разполагането на всички видове паркове от тази категория, както и зонирането, експонирането и композицията на растителността, проектирането на алейната мрежа. Книгата е илюстрирана с 55 фотоснимки и схеми на световноизвестни и български паркове със специално предназначение

Авторски колектив под редакцията на доц. д-р Момчил Панайотов, д-р Петър Беби и проф. д-р Стефан Юруков. Планински иглолистни гори на България - структура и природна динамика. София, ГЕОСОФТ ЕООД, 2016, 332 стр. По данни на Европейската агенция за околната среда 49 % от територията на България са заети от планини, като в Централна, Западна и Югозападна България те са преобладаващия тип ландшафт. Авторският колектив на книгата - общо 18 души, си постави амбициозната цел да представи съществуващата информация - натрупаните данни от над един век изследвания, за планинските иглолистни гори на страната, както и да включи нови данни и ключови публикации в няколко направления. Разпределени в пет глави, материалите отразяват: видов състав и разпространение на планинските иглолистни гори, исторически сведения, процеси на растеж на основните дървесни видове и фактори на влияние, природни нарушения, структура и природна динамика на запазени в сравнително естествен вид представителни гори.

Васил Василев. Кратък преглед на развитието на Сдружение на ветераните от горското стопанство и горската промишленост - София. София, 2016 г., 116 стр. Изданието обхваща най-новата историята на Съюза на лесовъдите в България (1990 г.) - правоприемник и продължител на традициите на бившето Дружество на българските лесовъди, основано през 1909 г. и продължило дейността си до 1948 година. От създаването на СЛБ активна дейност развиват членовете на Дружеството на лесовъдите ветерани, и Сдружението на ветераните от горското стопанство и горската промишленост. Двете организации са членове на Съюза от самото му създаване. Книгата е посветена на приносите на ветераните в разработването на множество научни проекти, свързани с интензивното развитие на горското стопанство и горската промишленост, провеждането на лектории, събрания и кръгли маси, пътуващи семинари. Включени са биографиите на членовете на Сдружението и много снимков материал от пътуващите семинари от 2003 до 2013 година. Автор на изданието е проф. д.т.н. инж. Васил Василев, известен с приноса си в областта на техниката и технологиите при ползването на дървесния ресурс, публикувал над 150 статии и 2 книги, активен член на Сдружението.

Академик Мако Даков - творец и покровител на гората. Сборник от спомени. Издателство на БАН "Марин Дринов", София, 2016 г., 127 стр.
Книгата е издадена по случай 95 години от рождението на видния български лесовъд, учен, ръководител на горското дело и държавник акад. Мако Даков (1920-2006 г.). Неговото име е свързано със забележителна национална програма за залесяване, осъществявана през втората половина на XX в., благодарение на която горският фонд на страната се увеличава с милиони декари. Неговата дейност остави трайна следа в развитието на горското стопанство и горската промишленост на България и в сферата на научните изследвания и подготовката на кадри.
Акад. Мако Даков осъществяваше не само успешна ръководна, преподавателска и изследователска, но и държавническа дейност. Шест пъти е избиран за депутат. В сборника са събрани спомени на хора, работили и общували с него - Христо Въчовски, Лазар Пандев, Георги Костов, Иван Стоянов, Георги Йорданов, Нино Нинов, Никола Колев, Иван Илиев, Христо Цаков, Цвета Найденова, Любен Ванчев, Александър Арсов, Кирил Първанов, Димо Кънев, Янчо Найденов. Подчертани са не само професионалните, но и моралните принципи на акад. Мако Даков. Съставители на сборника са акад. Васил Сгурев и акад. Александър Александров.

В сборника ще намерите "Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии" и свързаните с нея приложенията; Актуални категории на населените места по общини за цялата страна към май 2016 г.; "Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица" (Наредба № 2).

Даниела Георгиева. Оценка на гори. Сборник нормативни документи. Издателство "Авангард Прима", София, 2016 г., 197 стр. 1
Шестото актуализирано издание представя последните нормативни документи за изготвяне на стойностна оценка на горски имоти.
Сборникът с нормативни документи за оценка на гори е ценно помагало за практикуващи независими оценители на поземлени имоти в горски територии, за студенти по горско стопанство и стопанско управление в ЛТУ и за всички, които се интересуват от тези въпроси.

 

Инж. Георги Петрушев. Пътеводители Беласица. Издателска къща "ТАНГРА ТанНакРа", 2016 г., 272 стр. Пътеводителят обхваща най-интересните и привлекателни природни, исторически и културни забележителности на планината Беласица, на чийто исторически връх Тумба се събират границите на трите съседни държави - България, Македония и Гърция. Из тези прекрасни места ни развежда авторът инж. Георги Петрушев, утвърден майстор на пътеводната литература у нас. В книгата по оригинален начин е представена планината Беласица с нейните изключително красиви водопади и кестенови гори, уникални за Европа. По билото на планината - от изток до западния й край - преминава път, който позволява обхождането и посещението на нейния първенец връх Радомир и върховете Конгур и Тумба. От тях се откриват незабравими панорамни изгледи към планините Славянка, Пирин, Рила, Огражден и Малешевската, както и към южните склонове на територията на Гърция, където блестят сребърните води на езерата Дойранско и Керкини.
Описани са пешеходните маршрути, водещи нагоре към билото на планината, изходни пунктове на които са големият брой селища от Петричкото и Струмишкото Подгорие, представени в пътеводителя с голямото разнообразие. Съдържанието на книгата е обогатено с 214 висококачествени илюстрации, които приканват читателя да посети тази все още малко позната планина. Отделено е внимание към Националния парк-музей "Самуилова крепост", защитената местност Рупите, природната забележителност "Кожух" и най-младият у нас Природен парк "Беласица".

Иван Сокачев (Ален Мак). История на ловнострелческата организация "Сокол". "Бакара Принт", Варна, 2016 г., 190 стр.
Безспорно пред вас е едно уникално издание - преиздаденият оригинал на книгата на подп. Иван Сокачев "История и развой на ловнострелческата организация "Сокол" в България 1889-1938". Иван Сокачев е многостранна и известна личност не само в националните, но и в международните ловни среди, автор на стихосбирката "Ще дойде ден", подписана с псевдонима Ален Мак, и на стотици журналистически и научнопопулярни публикации. При издаването на книгата си през 1939 г. той е секретар на Българската ловно-стрелческа организация и главен редактор на сп. "Ловец". Книгата е съставена, според автора, от два "отдела" - текстови и снимков. Те са толкова богати и подробни, че единственият начин да се запознае с тях е читателят да си набави това уникално издание и да се потопи в историята на ловното дело. Заслужава да се отбележи, че "преиздателят" на "Историята" е единствената внучка на Сокачев - Светла Сокачева, която с финансовата подкрепа на сина си инж. Мартин Сокачев, които живеят в Германия, хвърли огромен труд, ентусиазъм и сърце в това дело. За справки - Галина Миланова: gal Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Инж. Христо Въчовски. Развитие на лесовъдската теория и практика при стопанисване на горите в България. "Фараго", София, 2015, 104 стр. Поредната, четиринадесета, книга на инж. Въчовски излезе в навечерието на неговата 96-годишнина. Не може да не се възхитим на неговия професионализъм, ентусиазъм и любознателност, които го водят винаги напред, десетилетия след напускането на активната му работа в системата на горите. В това издание са намерили място въпросите на лесовъдската теория и практика за последното столетие в Европа и у нас. През разглеждания период горският отрасъл на България се управлява и развива при три политически строя - капиталистически, социалистически и неолиберален. Всяка от тези политико-икономически системи има своите принципи на управление, които оказват влияние на развитието на лесовъдството у нас. Разделена в три части, книгата разглежда лесовъдските методи и системи на стопанисване през първата половина на ХХ в., периода на активно направляване на възпроизводствените процеси при стопанисването на горите и основите на съвременното лесовъдство.

Ботьо Захаринов, Янчо Найденов. Екологичен мониторинг. Издателство на НБУ, София, 2015 г., 295 стр.
Изданието съдържа анализ и прогнози за опазване на екосистемите от деградация и възстановяване на околната среда.
Разгледани са проблемите, свързани с компонентите на средата - вода, въздух, почви, гори, защитени природни обекти и управление на отпадъците. Отделено е място за дистанционните методи за наблюдение и изследване на природната среда. Представена е Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг за ограничаване на вредните въздействия. Включена е специализирана информация по опазване на околната среда и реда за ползването е от граждани, НП, държавни и общински органи. Разгледани са структурата и характерът на годишния доклад за околната среда ("Зелена книга") и на Доклада по оценка на въздействието върху околната среда.

 

Доц. д-р Милко Милев (обща редакция), доц. д-р Красимира Петкова и доц. д-р Наско Илиев. Горски култури - Горско семепроизводство. Издателска къща на ЛТУ, София, 2015 г., 288 стр.
Учебникът обхваща първия раздел от тематиката по дисциплината "Горски култури - Горско семепроизводство" и е предназначен за студентите от специалност "Горско стопанство" в Лесотехническия университет. Той включва въведение и седем глави, които представят основните теоретични постановки и практически дейности, свързани с горското семепроизводство. Дадена е историческа справка и концептуални виждания за значението на залесяванията и основополагащата роля на семепроизводството за тяхното провеждане. Разгледани са още осигуряването на посевни материали от различните семепроизводствени източници, процесът на плодоносене, определянето на реколтите, семесъбирането, добиването на горски посевни материали, тяхното запазване и семеконтролът. Включени са и теми по горско семезнание.
Настоящото издание е етапно продължение на учебниците "Частно лесовъдство" и "Горски култури" от проф. Тодор Димитров (1926) и проф. Боян Захариев (1945, 1959, 1972, 1977). Целта на учебника е да се представят актуално темите на съвременната учебна програма по дисциплината и да се отрази развитието на лесокултурната сфера.
Материалът отразява дългогодишния опит на авторите, съветите и помощта при съвместната изследователска работа с проф. д-р Божин Богданов, проф. д-р Славчо Илиев, доц. д. с. н. Мария Николова.
Учебникът би бил полезен за студенти от сродни дисциплини, както и за специалисти от практиката, учители в професионалните гимназии по горско стопанство.

Доц. д-р Наско Илиев, доц. д-р Милко Милев (обща редакция), доц. д-р Пламен Александров, доц. д-р Красимира Петкова. Производство на фиданки от дървесни и храстови видове. Издателска къща на ЛТУ, София, 2015 г., 333 стр. Монографията има за цел да представи съвременното ниво на производствените дейности и технологии в разсадниците за производство на посадъчни материали, които се използват за залесяване с горски и декоративни цели. Обособени са две основни части: общите принципи на разсадниковото производство и за конкретните дървесни и храстови видове. Прави се кратък преглед на природните и икономическите предпоставки за разсадниковото производство, историческото развитие, класификацията на разсадниците, организацията и устройството на разсадниковата площ, изискванията за доброкачествена почвообработка и други. Включен е преглед на агротехническите мероприятия и са представени специфичните производствени технологии и методи на работа. Следван е хронологичният ред на производствената верига. Представят се по-късно развилите се технологии - за оранжерийно и контейнерно производство и in vitro размножаването. Отделено е внимание на морфологията на пониците. Във втората част авторите се концентрират върху специфичните особености при производството на посадъчни материали от дървесни и храстови видове.
Съставени са Приложение 1 със синтезирани справочни данни за производството на семенищни фиданки и Приложение 2 за таксоните, при които се работи на сортово ниво. Приложени са указатели за българските и латинските наименования на видовете.
Изданието е най-мащабното, публикувано от български автори, досега. Представена е информация за 218 дървесни и храстови вида от 111 рода. За онагледяване са поместени 158 фигури, включващи 104 графични изображения и 160 цветни снимки.

Доц. д-р Янчо Найденов. Наръчник с най-добрите практики за управление и възстановяване на заливни гори. "ГЕОСОФТ" ЕООД, София, 2014 г., 112 стр.Целта на наръчника е да се предложат подходящи и ефективни подходи за трансформация на силно повлияните от антропогенната дейност екосистеми на островите и да се възстанови техният естествен облик като заливни гори. Изданието съдържа 10 глави, в които последователно са дадени: Информация за биоразнообразието и характера на заливните гори у нас; Инвазивни видове и влиянието им върху заливните гори; Растителността на Дунавските острови и прилежащите територии; Биологични предпоставки за борба с инвазивните видове; Принципи при възстановяването и управлението на заливните гори; Сравнителен анализ на антропогенната повлияност на островните земи и прилежащите към реката територии; Количествената предварителна стойностна сметка на работите по възстановяването на хабитатите; Подходи и методи за поддържане и управление на съществуващите и възстановените местообитания по Дунавските острови; Препоръки за поддържане и подобряване на благоприятния природозащитен статус на свързаните с дунавските местообитания видове от Приложение 2 към ЗБР и Добри практики за управление и възстановяване на влажните гори и екологичен модел за стопанисването на зоната "дига-бряг".

Георги Петрушев. Паметниците в Природен парк "Витоша". София, 2014 г., 30 стр.
Изданието е от поредицата "Библиотека "Витоша" и е посветено на 80-годишния юбилей на ПП "Витоша". Авторът е известен на читателя с множество статии и книги на екологична и горска тематика. В настоящото издание инж. Георги Петрушев, загрижен от арогантното настъпване на туристическия бизнес на Витоша, бърза да опише паметници, сътворени в чест на известни личности и събития в новата история на България, както и на загинали в планината хора, които са предупреждение към туристите да не подценяват опасностите при излети.
Паметните знаци по Витоша - 9 на брой, не са непременно във вид на паметници, както са на Георги Раковски и Павел Романски. Те могат да представляват постройка, каквато е изградената и наименувана на Алеко Константинов хижа "Алеко", чешма или мемориална плоча. За да ги откриете и посетите, е приложена туристическа карта на ПП "Витоша".

 

Йорданка Станчева, Красимира Петкова, Соня Бенчева. Агролесовъдство. Авангард Прима, София, 2015 г., 225 стр.

Развитието на агролесовъдството у нас способства за изпълнение на международните ангажименти на България по трите глобални екологични конвенции - за съхраняване на биоразнобразието, за борба с опустиняването, за предотвратяване на последствията от изменението на климата. Независимо от интереса към агролесовъдските системи, те все още не са добре проучени. Настоящият учебник обобщава и допълва традициите и опита със съвременни знания в областта на растениевъдното производство и околната среда и с възможностите за успешното им включване в единни производствени системи.

Тематиката е структурирана в 7 глави - Агролесовъдството като възможност за устойчиво и многофункционално земеползване, Агролесовъдски системи, Дървесни видове, подходящи за агролесовъдство в България, Земеделски култури, подходящи за агролесовъдство в България, Гъби, подходящи за агролесовъдство в България, Характерни особености на агролесовъдството като производствена система, Исторически преглед.

Ботьо Захаринов, Янчо Найденов. Рекултивация и методи за изследване на почвата. Нов български университет, София, 2014 г., 247 стр.
В изданието д-р Б. Захаринов - доцент по екология и екологичен мониторинг, и д-р Я. Найденов - доцент по лесозащита и екология, са обединили усилията си да дадат необходимия минимум знания, свързани с проблемите на деградацията и рекултивацията на почвата и съвременните методи и средства за възстановяване на нарушените почвени ресурси. Учебникът е предназначен за студентите от НБУ, но широтата на темата го прави необходим и за учащите в други висши учебни заведения, както и за любознателни читатели.
Изданието съдържа 13 глави и богат табличен и илюстративен материал. В глава седма е разгледана темата за деградация на почвите в горските територии.

 

Кирил Цанов. 130 години Горско стопанство Велинград. "Рони дизайн", Велинград, 2013 г., 70 стр.
Това е седмата книга на лесовъда д-р инж. Кирил Цанов, дългогодишен директор на Горското стопанство във Велинград и главен директор на РДГ - Пазарджик.
Книгата е ценен и все по-рядък пример за желанието на един лесовъд да остави след себе си не само професионалната следа, но и редовете на писаното слово за преживяното. Съхраняването на историята е не по-малко необходимо от съхраняването на гората, за която инж. Цанов работи цял живот.
"130 години Горско стопанство Велинград" е структурирано в пет глави, като за разлика от подобни издания в първа глава е представено Горското стопанство сега. На читателите може да направи впечатление, че описанието е до 1995 г., когато инж. Цанов се пенсионира. В това е и неговото предизвикателство към сегашните ръководители - да продължат да пишат историята на стопанството. Ценни обаче остават всички исторически данни, имена на хора, снимки, издирени и включени от автора в книгата.

Георги Цанков. Отглеждане на пчели и методи за високи добиви. "Книжен тигър", 2014 г., 160 стр.
Проф. д-р Георги Цанков е известен наш учен в областта на ентомологията и лесозащитата, но настоящата книга е плод на над 30-годишните му занимания с пчеларство. Това е особен занаят, като се знае, че пчелите са в основата на биоразнообразието в природата чрез опрашването на диворастящите растения. Разделено по теми, които започват с историята на световното пчеларство, изданието запознава читателите с азбуката на това занимание и го направлява във всички практически стъпки по пътя към успешното създаване на пчелини. Достъпно и последователно, с отбелязване на тънкостите и съществени подробности, е описан пътят, по който начинаещият пчелар може да стигне не само до удоволствието да отглежда пчели, но до прилагането на различни методи, способстващи да получи доход от приятното и полезно хоби.

 

Никола Д. Колев. Биосферен резерват "Мантарица", Природен резерват "Беглика". "Военно издателство" ЕООД, София, 2014, 127 стр.
В изданието на проф. д-р Никола Колев се засягат актуални проблеми на развитието на световната и националната мрежа от биосферни резервати, създавани за опазване на част от природното наследство и биологичното разнообразие на нашата планета. Биосферният резерват "Мантарица" и природният резерват "Беглика" са обособени в биома на родопските иглолистни гори, създадени за съхраняване на съществуващите в региона естествени горски екосистеми и биоценози. В тези защитени територии естествено са формирани дендроценози и съобщества, сложни по състав и структура, които са представителни за генетичния фонд и биоразнообразието на планинската/горската флора в ареала на Западните Родопи. По Програма "CORINE Biotopes" в тях са проучени и идентифицирани типичните за природата биологични съобщества и горски хабитати с общоевропейско консервационно значение. Установено е богато разнообразие на растителността в природния комплекс "Мантарица - Беглика" и планинския масив Голяма Сютка. Освен растителните съобщества в изданието се разглеждат още видовият състав на обитаващите района животински и дивечови популации, горската орнитофауна, както и състоянието и развитието на мрежата от защитени територии и зони от "Натура 2000" в Пазарджишка област и Западните Родопи.

Инж. Борис Михайлов. Град Благоевград - Спомени от неговото минало. "Геософт" ЕООД, 2014 г., 142 стр.
Инж. Борис Михайлов (1904-1993 г.) е завършил лесовъдство през 1930 г. с втория випуск на Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет, работи в редица горски стопанства като референт и директор, ръководи и Благоевградската секция за укрепяване на пороите и залесяване. Човек с разностранни интереси, сред които е участието в Есперантското дружество в Благоевград, на което известно време е и председател, и влечението към писаното слово и историята на родния край, Борис Михайлов след пенсионирането си през 1964 г. започва да събира материали за книгата си за Благоевград. Тя е написана под редакцията на Николай Хайтов през 1983 г., но поради липса на финансиране не вижда бял свят.
Да издаде книгата - мечтата на живота на баща си, се заема инж. Михаил Михайлов - второ поколение лесовъд от фамилията. През 2014 г. тя попада в ръцете на читателите, като намира топъл прием. Краеведските книги изискват много изследвания и време, но винаги се пишат със сърце. Такова е и това издание. Любознателният читател, който ще се потопи в историята на красивия ни югозападен град (до 1950 г. с име Горна Джумая), ще остане очарован.

Елена Хайтова. Крилете на дивия лес. "Зеа-Принт" ООД, Смолян, 2014 г., 208 стр.
Това е третата книга на Елена Хайтова - първородната дъщеря на писателя Николай Хайтов, в която тя разказва за баща си. Изданието запознава читателя с нови факти от живота на лесничея и писателя, предлага спомени от детството на авторката, преминало сред родопските гори. Структурирана в седем глави, с богат снимков материал, книгата е есеистична, документална и включва интервюта, кореспонденция и разкази за безброй срещи на писателското семейство Елена Хайтова и Никола Гигов, в които те неуморно разнасят светлика на незабравимото слово и борбения живот на любимия български автор, познат далеч зад пределите на нашата страна. Гората - извор на труд и творчеството на писателя с професия лесовъд, неизменно върви и даже "лети" като червена нишка в книгата. Писателят Хайтов и неговата гора са във вечния полет, защото смъртта им е еднакво чужда. Духът е този, който е безсмъртен. А писателят е този, който го знае.

Защита на горите от пожари. Кирил Любенов, Издателска къща на ЛТУ, София, 157 стр.
В учебното и методично пособие, на основата на научни изследвания и практически опит, доц. д-р Кирил Любенов - ръководител на катедра "Технологии и механизация в горското стопанство" в ЛТУ и лектор по борба с горските пожари за студентите от специалност "Горско стопанствно", разглежда въпросите, свързани с горските пожари, мерките и мероприятията за предотвратяване на възникването и разпространението им, навременното им откриване и гасене.
Изданието съдържа 6 глави - Основи на горската пирология, Горски пожари, Пожарна опасност в горите, Превантивни противопожарни мероприятия в горите, Гасене на горски пожари и Горска пожарна статистика. Изключително полезен е Речникът на използваните термини.
Книгата е предназначена за специалисти от централното горско ведомство и ГСК, държавните горски предприятия и техните поделения, студентите и учениците по горско стопанство, както и за противопожарните служби, областните и общинските администрации, собствениците на гори или работещите в тях.

Георги Петрушев. Селищата около Природен парк "Витоша". "Военно издателство", София, 2014, 94 стр.
Изданието е част от поредицата "Библиотека "Витоша" и допринася за популяризирането на населените места в подножието на Витоша като изходни пунктове за туристически излети и няколкодневни походи в планината. С множество снимки, по достъпен и същевременно оригинален начин авторът представя природните, културните и историческите забележителности, които съхраняват тези населени места. Спира се на любопитни и малко известни факти, провокирайки читателите да вземат изданието, което е в удобен джобен формат, и да опознаят по-добре планината, да открият тайните, които пазят населените места в подножието и.
В уводните си глави книгата запознава накратко читателя с любопитна информация за планината Витоша, както и с историята на създаването на Природния парк, носещ нейното име. Намерен е интересен и оригинален подход към всяко от 13-те населени места, който описва неговата самобитност и връзката му с планината. Посочени са възможните туристически маршрути до различни обекти на Витоша - хижи, заслони, места за хранене, детски кътове. Указани са възможностите за придвижване с обществен транспорт.
Авторът отделя внимание на туристическите центрове на Витоша и допълва съдържанието с полезни съвети и информация за туристите, като прилага карти на населените места.
Книгата се издава по проект "Дейности по устойчиво управление на Природен парк "Витоша", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".

Васил Василев. Въжените системи в горското стопанство. "АСТРА-Р", София, 2013 г., 296 стр.
Книгата за съвременните въжени системи и използваните за тяхното строителство разнообразни механизми и приспособления има за цел да запълни голяма празнина в българската лесотехническа литература. Над 140-годишният световен опит показва, че най-прогресивните методи в придвижването на товарите в насаждения са въжените системи. По тази причина те имат бурно развитие в дърводобива в нашата страна, което започва преди 60 години и затихва в края на ХХ век.
Авторът - проф. д.т.н. инж. Васил Василев, изтъкнат наш учен и внедрител в областта на горската техниката и технологиите, с над 50-годишно активно участие в практиката, предлага обширен материал и пълен обхват на темата за въжените системи. Книгата съдържа десет глави: Историческо развитие на въжените системи, Класификация, принцип на действие и особеностите на горските въжени системи, Стоманени въжета, Кратко въведение в теорията на преносимите горски въжени линии, Монтажно- демонтажни механизми и приспособления при строителството на горските въжени линии, Преносими и самоходни въжени лебедки, Основни елементи на горските въжени системи, Строително-монтажни елементи на преносимите горски въжени линии, Опъване на носещите въжета на преносимите горски въжени линии, Основни видове горски въжени системи, използвани у нас и в чужбина.
С това издание авторът изказва своето убеждение, че техническият прогрес в горското стопанство на България няма алтернатива и ще дойде ден, в който то ще се обърне към използването на горския въжен транспорт в дърводобивната практика.

Доц. д-р Янчо Найденов. История на тополовото стопанство в България - Насоки за създаване на промишлени горски култури. "ПъблишСайСет - Еко", София, 2013 г., 47 стр.
Книгата съдържа две части - История на тополовото стопанство на България и Насоки за създаване на промишлени горски култури. Първата част е посветена на развитието и постиженията на тополовъдството до създаването на Тополовото стопанство в Пазарджик и Опитната станция за бързорастящи горскодървесни видове в Свищов. Във втората част са разгледани насоките за създаване на промишлени горски култури, методиката за отглеждане на тополови и други култури и вижданията за турнуса на културите от иглолистни, разработени от ст.н.с. к.с.н. Христо Тодоров - директор на ОСБГДВ - Свищов, загинал при земетресението на 4 март 1977 година. Представената разработка е лекция, изнесена от Христо Тодоров пред специалистите на Горскостопанския комбинат в Пазарджик на 19 ноември 1976 година.

 

Д-р инж. Кирил Тодоров Цанов. Наръчник по смолодобив. "Рони дизайн", Велинград, 2013 г., 70 стр.
Използвайки богатия практически опит, натрупан през дългите години на организирането на смолодобива, и теоретичните си знания авторът предлага кратък наръчник по добива на балсамова смола. Дейността, широко застъпена у нас до 90-те години на ХХ век, особено в Горско стопанство - Велинград, на което д-р Кирил Цанов е дългогодишен директор, през 1993 г. окончателно спира. Добиването на смолата обаче може да стане добър бизнес в днешно време. Затова предлаганото издание би изиграло важна роля в теоретичната и практическата подготовка на новите работници за смолодобиване. Наръчникът съдържа кратката история на тази дейност у нас и раздели, описващи физичните и химичните свойства, техническите основи, техниката и организацията на смолодобиването, както и техниката на безопасността при работата.


 

 

Евгени Т. Димитров. Моделиране на текущия прираст по обем на нормални естествени белборови насаждения. "Симолини 94", София, 2011 г., 466 стр.
В монографията са представени резултатите от тридесетгодишните изследвания на автора върху текущия масов прираст на нормалните (с пълнота около 1.0) естествени белоборови насаждения и методиката за изследване на текущия масов прираст на тези насаждения. Голямо внимание е отделено на варирането на радиалния и текущия масов прираст с оглед определяне на броя на измерванията, които трябва да се направят за точните резултати. За първи път е намерена аналитична връзка на вариационния коефициент за радиалния и текущия масов прираст с някои таксационни показатели. На основата на математико-статистическото моделиране в съчетание със средствата на конкуриращите се модели и огромния експериментален материал е установена голяма и много голяма еднофакторна и многофакторна корелационна връзка за определяне на величината на радиалния прираст в зависимост от различен брой фактори. За практиката имат значение четири от получените варианти (1 еднофакторен и 3 многофакторни). Получените въз основа на тези методи т.нар. прирастни таблици позволяват определянето на хектар на текущия масов прираст в относителни, а впоследствие и в абсолютни единици, без да се отсичат дървета. За прилагането на еднофакторните методи е достатъчен само един фактор - средната възраст или средният диаметър, а при многофакторните методи са необходими средният диаметър, средната възраст и средният 10-годишен радиален прираст.
С настоящото монографично изследване за първи път в нашата страна са разработени такива методи, които позволяват определянето на текущия масов прираст на нормалните белоборови насаждения за почти всички бонитети (без пети бонитет).
Резултатите, поместени в монографията, ще са полезни за вземане на управленски решения, а така също за научни работници, студенти и практически деятели, работещи в областта на таксацията, лесоустройството и горското стопанство.

Таню Мичев, Димитър Симеонов, Любомир Профиров. Птиците на Балканския полуостров. Полеви определител. "Екотан" ЕООД, София, 2012 г., 298 стр.
Това е второ, допълнено и основно преработено, издание на полевия определител "Птиците на Балканския полуостров". От първото му издание са минали 20 години. В 110 цветни табла е представена информация за 22 разреда птици с 516 вида, които обитават териториите на държавите от Балканския полуостров. При представянето им е използвано съвременно таксономично подреждане.
В общата част на новото издание са поместени кратки данни за Балканите, местата и начините за наблюдаване на птиците, природозащитните неправителствени организации, както и за фирмите за познавателен туризъм. В специалната част са добавени нови диагностични белези при теренното определяне на птиците, както и нови данни за числеността им в отделните балкански държави. Новият определител представя природозащитния статус на птиците според второто издание на Червената книга на България, в което са включени 156 вида птици. В него са отразени и промените в международния природозащитен статус на застрашените и редките видове птици в България и Европа.
Включени са 40 нови цветни табла, нарисувани от художника-анималист Георги Пчеларов специално за новото издание.
Картите са изцяло преработени и съобразени с промените, отразени в Атласа на гнездовото разпространение на птиците в България, в новоотпечатаните томове от "Фауна на България" и други научни публикации. Използвани са нови, по-подходящи цветове за гнезденето, зимуването и миграциите. Ясно са обозначени местата за големи концентрации на птици на Балканския полуостров по време на миграции и през зимата.


След Определителя има кратко резюме на английски език, списък на основната литература и азбучни показалци на българските, английските и латинските имена на птиците. Определителят се продава с малък компактдиск.
Изданието е предназначено за широк кръг читатели - ученици, студенти, персонал на националните и природните паркове, резервати, експерти от системата на Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните, членове на природозащитни организации, митничари, ловци, туристи, фотографи-анималисти.

 

Ботьо Захаринов, Янчо Найденов. Енергийна криза, възобновяеми източници а енергия, устойчиво развитие. Издателство "ПъблишСайСет - Еко", 2012 г., 284 стр.
Монографията има за цел да запознае политиците, управляващите, студентите и всички онези, които се интересуват от проблемите на енергийната, социално-икономическата и екологичната криза и пътищата за тяхното преодоляване.
Тематиката е разпределена в три части - Енергийна криза и глобалните проблеми на човечеството, Възобновяеми източници на енергия (ВЕИ), Екополитика и устойчиво развитие.
С приемането на Европейската енергийна харта през 1991 г. и подписването на договора по енергийните проблеми през 1994 г. в Лисабон са създадени нормативните предпоставки за включване на страни, които са хармонизирали своето законодателство и са готови да осъществяват обща политика. Новите реалности в света поставят енергетиката на България пред определени предизвикателства. В това отношение монографията е сполучлив опит за ориентация в сложна и противоречива обстановка и очертаване на насоките за по-нататъшното развитие на енергетиката и икономиката на страната по посока на устойчиво развитие чрез определяне на параметрите на стратегическото планиране.

Михаил Б. Михайлов. Горите на Благоевградска област. История и кадри. Изпълнителна агенция по горите, София, 2013 г., 184 стр.
Книгата е втората от поредицата, която се издава от централното горско ведомство и Редакцията на сп. "Гора", за съхраняване на историята на националните и регионалните дейности в горите и на имената на хората, отдали своя професионален и личен живот в служба на гората. Посветена е на 100-годишнината от основаването на първите горски стопанства на територията на Благоевградска област. Първата част на книгата съдържа кратка географска и историческа справка за горите и горското дело в областта, характеристика на горския фонд, данни за ловното стопанство, възобновяването и залесяването, почивното дело, упоменати са лесовъдите от Благоевградския край с по-значим национален и регионален принос за горите, както и ръководителите на РДГ - Благоевград. Подробно са разгледани историческото развитие и постижения на горските и ловните стопанства по Местенското и Струмското поречие, както и Опитната база по залесяване и борба с ерозията - гр. Сандански, и Природен парк "Беласица". Към всяко от поделенията са приложени очерци на служители с дългогодишен стаж. Втората част на книгата съдържа биографични справки за лесовъдите и служителите в горите на Благоевградска област. Приложеният снимков материал от архивни и съвременни фотографии на автора допълва и обогатява изданието.

Цветина Цакова. Английско-български аграрен бизнес лесотехнически речник. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, 2012, 656 стр.
Навременно и актуално, изданието е предназначено за работещи в областта на аграрните и лесотехническите науки и бизнеса. А това е широк кръг от агрономи, ветеринарни лекари, лесоинженери, ландшафтни архитекти, еколози, аграрни инженери, биолози, геодезисти, икономисти, юристи, преподаватели, студенти.
Речникът обхваща терминологията на всички аграрни и лесотехнически сектори и свързаната с тях търговска и финансова лексика. Включени са значения на български език на най-използваните думи и изрази. За растенията, животните, причинителите на болести и вредители по тях са дадени научните им названия на латински. В един речник може да се намери значението на сложни английски термини на български, което му придава значение на справочник.
Автор на специализирания английско-български речник, който се издава за първи път в България, е Цветина Цакова - преподавател в Лесотехническия университет.

 

Даниела Георгиева. Оценка на гори, Сборник нормативни документи. Издателство "Авангард Прима", София, 2013, 194 стр.
Това е пето актуализирано издание на Сборника, което подготвя доц. д-р Даниела Георгиева. В книгата са представени последните издания на нормативните документи за изготвяне на стойностна оценка на горски имоти. Сборникът включва Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии и свързаните с нея приложения, Категории на населените места по общини, Наредба №3 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
Настоящото допълнено издание разглежда измененията в Наредбата, обнародвани в "Държавен вестник", бр. 99 от 14.12.2012 година. Важно е да се отбележи, че спрямо четвъртото издание на Сборника от 2011 г. има и промени в категориите, както и закриване на населените места, което е необходимо да се знае от ползващите тези нормативни документи.

 

Георги Цанков, Янчо Найденов. Лесозащитата в България. Издание на Изпълнителната агенция по горите към МЗХ, София, 2012, 232 стр.
С излизането на "Лесозащитата в България" историята на горския сектор на България става все по-пълна. От отпечатването на първата книга - "Укротените порои в България", изминаха 12 години. През този период, благодарение на активността на централното горско управление, отзивчивостта на авторите и апостолската работа на сп. "Гора", са добавяни щрих по щрих към цялостната картина на дейността на лесовъдската колегия на страната. Тази картина обхваща над 130-годишния период от развитието на горското дело у нас. Лесовъдите, които се трудят днес за благото на българската гора и природа, с право могат да се гордеят, че имат своята история, отразена в писаното слово. Този летопис не е по-малко важен и за всеки българин, защото живеем в държава, чийто горски фонд е 3.8 млн. хектара, или 34 % от общата площ. Отговорността за този зелен резерв, желанието да бъде запазено и предадено на поколенията в най-добрия му вид са били водещи за българските лесозащитници.
В по-далечното минало състоянието на горските екосистеми не налага провеждането на лесозащита, макар да знаем от литературата, че обезлиствания на горите, причинени от насокомните вредители, са наблюдавани още през 1893 година. Организираната дейност по защитата на горите започва от 1951 година. В книгата са проследени всички етапи - от зараждането до наши дни - на лесозащитната наука и практика. Разделена в седем глави, книгата проследява възникването и необходимостта от лесозащитата, приноса на преподавателската и изследователската дейност в Лесотехническия университет и Института за гората при БАН, създаването на лесозащитните станции у нас, специализираните лесопатологични обследвания, научните и научноприложните форуми, международното сътрудничество, развитието на лесозащитата в централното горско ведомство и по региони. Ценност на изданието представляват очерците за дейците, работили всеотдайно в лесозащитата. За мнозина от тях, особено от по-старото поколение, е извършена значителна издирвателна работа. Съдържанието на книгата е разнообразено с богат снимков материал.

Важни места за растенията в България. Под редакцията на Д. Пеев, А. Петрова, И. Апостолова, Б. Асьов. Издателство "Пенсофт", София-Москва, 2012,469 стр.
Във внушителното двуезично (на български и английски) илюстровано издание, публикувано за Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, участват 23-ма автори. Съдържанието е обхванато в 6 глави: Флората на Р България на фона на флората на Балканския полуостров и формообразователната и мощ; Програмата "Важни места за растенията - механизъм за идентифициране и защита на най-добрите места за опазване на растителния свят"; Етапи на организация и партньори; Прилагане на критериите в България; Обща характеристика на Мрежата от важни места за растенията в България; Мрежата от важни места за растенията в България.
Книгата е успешен опит да се отговори на въпроса какво е съотношението при висшата флора на отделните части на Балканския полуостров, техният формообразуващ капацитет, тенденциите в обединяването на отделните таксономични групи и флората на полуострова като цяло
Конспект на висшата флора на България - хорология и флорни елементи. Съставители Б. Асьов, А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев. Издание на Българска фондация "Биоразнообразие", София, 2012, 490 стр.
Десет години след първото издание на Конспекта и над пет години от последното му, трето издание, благодарение на натрупания голям обем данни за българската флора излиза настоящото четвърто двуезично (на български и английски) издание. През 2011¬2012 г. българската ботаническа общност даде значителен принос и към проекта за картиране на видове и местообитания в мрежата "Натура 2000" у нас. Проучвания на дирекциите на националните и природните паркове също допринесоха за по-доброто познаване на флората на различни части от страната.
Конспектът съдържа информация за 4102 вида растения с карти за разпространението им в България по флорни райони, вертикални граници на разпространение, флорни елементи и статус на защита според Закона за биологичното разнообразие.


Стоянка Димова. Несебър. История и паметници. Издателство "Фабер", Бургас, 2012, 92 стр.
Автор на книгата е историкът Стоянка Димова, която има 18-годишна научно¬изследователска дейност в музея "Старинен Несебър". Многопластовата история на Несебър, поднесена доста различно от досега публикуваните туристически и други подобни четива, е представена в два раздела.
Историята на Несебър с открити следи от човешкото присъствие и дейност отпреди 3200 години, от времето на бронзовата ера, което го "коронясва" като най-стария град на Европейския континент, е предмет на първия раздел. Описани са животът, събитията и военните действия на траките, римляните, византийците, българите, турците и отново българите, пребивавали на полуостровния град, както и промените в наименованието му в зависимост от неговите владетели. Преглед на историята се прави с много нови доказателства и факти, непубликувани досега.
Във втория раздел са представени 21 паметника на културата в Стария град, които имат изключително висока научна стойност и определен принос в съкровищницата на световното културно наследство. Както е известно, Старият Несебър е включен през 1983 г. в Списъка на ЮНЕСКО към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство.
Тази много увлекателна книга включва и 47 илюстрации и 13 ситуационни плана.

Иван КОСТОВ. Изборно-сечищно стопанисване на горите във Вътрешна Странджа, ДИМАНТ. Бургас, 2009, 233 с.

Монографичният труд на д-р инж. Иван Костов, автор на повече от 70 заглавия, от които четири са книгите, е посветен на природосъобразното и устойчивото стопанисване на горите във Вътрешна Странджа, основано на изборно-сечищна форма. След 1992 г., когато България прие последователно всички международни и европейски критерии за устойчиво и природосъобразно управление и стопанисване, гората се разглежда като елемент на горските екосистеми. В качеството си на доминиращ елемент тя трябва да създава условия за постоянно участие, развитие и подобряване на състоянието и на останалите компоненти на екосистемата. Горите във Вътрешна Странджа са предимно дъбови и поддържането им в устойчиви, природосъобразни и разновъзрастни формации изисква подходящи лесовъдски системи и сечи. Всичките горски стопанства от Вътрешна Странджа са в границите на Природния парк "Странджа", което подсказва, че има известен конфликт между екологичния принцип в стопанисването на защитените територии и финансово-икономическия аспект на горските стопанства. Книгата съдържа три раздела, в които се разглеждат изборно-сечищното стопанисване, досегашните методи на стопанисване и ползване на горите и котловинно-изборната (подобрена групово-изборна) сеч.

 

Н. Колев, И. Колев., Защитени природни територии Западни Родопи. Биосферен резерват "Червената стена", Издателство "Дионис", София 2009, 171 стр.

В книгата се представят резултатите от дългогодишните научни изследвания, свързани с изучаване на състоянието на природните екосистеми и биоценози, биологичното разнообразие и природното наследство на територията на резервата. Изследването се разглежда в контекста на проблемите на световната и националната мрежа от биосферни резервати, тяхната роля и значение за мониторинг и опазване на биоразнообразието и природата на планетата.
В условията на строг консервационен статус и ненамеса в резервата се проследява еволюцията на растителните съобщества, съставът и структурата на горските екосистеми и асоциации; биологичното разнообразие и фитоценологичните особености на флората и растителността. Въз основа на извършените проучвания се представя систематичен списък на видовете растения и оценка на биологичния спектър на растителността. На този фон богатството и биоразнообразието на флората в резервата се състои от идентифицирани 1054 висши растения, 63 вида мъхове, лишеи и макромицети, с което достига 1117 вида. Природните условия в резервата благоприятстват за естественото развитие и възпроизводство на различни видове и животински популации (бозайници, земноводни, птици), които спомагат за съхраняване на генетичното разнообразие и богатството на дивата фауна в района на Средните Родопи. Изданието включва тематични илюстрации, които нагледно представят девствения характер на природата в резервата, богатството и биоразнообразието на флората и фауната.

 

 

Мониторинг на посетителския поток и потока от моторни превозни средства на територията на Природен парк "Рилски манастир" 2007-2008 година, Издателство "Бон", Рила 2009, 92 стр.

Книгата представя първия по мащабите си мониторинг, който цели цялостно преброяване на посетителите на Природен парк "Рилски манастир". Наблюденията са извършвани всеки ден в рамките на две години, като особено внимание е обърнато на посещенията в дните на църковни и национални празници. Обобщените данни носят информация за посещенията на Рилския манастир и светите места около него от богомолци и поклонници, както и за туристическия интерес на посетителите, за посещенията на природния парк от групи чужденци по брой и националности, за автомобилния поток и вида на превозните средства - леки коли и автобуси, и интензивността им в различните дни от седмицата. Направен е опит да се анализират продължителността на престоя и възможностите за упражняване на различни видове туризъм.
Събраните данни имат значение за въздействието на посетителския поток върху околната среда, елемент, който стои в центъра на изследванията и анализите. В първата част е представена информация за ПП "Рилски манастир", за уникалното биоразнообразие, за флората и фауната в парка и културно-историческите ценности в района на Рилския манастир и Община Рила.
Втората част представлява подробен анализ на получените данни от двугодишния мониторинг, като наред с констатациите по параметрите на мониторинга в подходяща форма е направено изложение на обработената информация както за посетителския поток, така и за моторните превозни средства. Направен е и преглед за възможно осъществяване на различни форми за отдих и специализиран туризъм.
В последната част на мониторинга са представени структуроопределящите план- програми и проекти за управление на парка: за опазване и охрана на биоразнообразието; за значимостта на религиозните и културно-историческите ценности; за устойчиво ползване на ресурсите; за развитие на научно-изследователска дейност, която да даде своя принос в намаляване на отрицателното въздействие на антропогенния фактор върху екологичното равновесие в природата. Изданието е богато илюстрирано с фотографски материали, таблици и диаграми, които представят информацията по достъпен и оригинален начин.


Д. Георгиева, Г. Попов, Ц. Ценов, Икономическа оценка на ГПК "Борика", София 2009, 161 стр.

Книгата представя икономическа оценка на дейността на Горовладелска и потребителна кооперация "Борика", направена чрез определяне на финансовия резултат и критичния обем на добиваната и преработена в цеха на кооперацията дървесина при различни варианти за периода 2003-2011 г., както и стойностна оценка на горите на територията на кооперацията. Авторите изхождат от разбирането, че концепцията за устойчиво управление на горите, която се изразява в баланс между ползването - главно на дървесен ресурс, и опазването на околната среда, поражда конфликти между икономическите интереси на собствениците и необходимостта от екологични ползи за обществото. В това отношение икономическата оценка на дейностите допълва концепцията за коригиране на конфликтите между производството и околната среда. Тя допринася за управлението и ползването на горския ресурс в синхрон с цялостното развитие на района. Икономическата оценка на горите е също и системна оценка на природните, социалните и икономическите фактори, така че да се подпомогнат и окуражат собствениците на гори за вземане на мерки за оптимизиране на производството и безконфликтното оцеляване в условията на икономическа криза. Изследването акцентира върху: анализа на дейността за периода 2003-2008 г. и прогнозата за очакваните приходи и разходи до 2011 година; икономическата оценка на дейността на ГПК "Борика" чрез метода на маржиналния анализ и определяне на критичния обем и критичната продажна цена на добиваната и преработвана дървесина; стойностната оценка на горите и земите на ГПК "Борика" по базисни цени съгласно условията и реда на приетите нормативи.

Александър Обретенов. "Развъждане на дивеч", Нова звезда, София, 2010, 535 стр.

В книгата са засегнати въпроси, свързани с биологията и разпространението на дивеча, определянето на допустимите запаси и планирането на ползването в зависимост от начина на стопанисване на дивеча, съответстващи на Закона за лова и опазване на дивеча в България.
Разгледани са основните видове дивеч, стопанисвани интензивно, и тези, които подлежат на фермерно развъждане.
В изданието много вещо са обобщени знанията и опитът на голяма част от научните работници в България и в чужбина, на практиците от държавните ловностопански райони и сдружените ловци. Споделянето на своя 35-годишен опит в областта на ловното стопанство дава представа за автора като добър познавач на тази тематика.
Книгата съдържа много ценни таблици, графики, схеми на ловностопански съоръжения и много снимки.
Информация и поръчки на книгата "Развъждане на дивеч" на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

 

Даниела Георгиева. Оценка на гори, сборник нормативни документи. Авангард Прима. София 2010, 90 с.

Това е трето, актуализирано издание на сборника от нормативни документи за оценка на гори и земи от горския фонд. Сега действащият документ е Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд (ДВ, бр. 101 от 2003 г.). Досега са направени четири изменения на наредбата. За улесняване на работата на оценителите настоящият сборник включи нормативните документи, необходими за изготвяне на стойностна оценка на горски имот според приетите нормативи за оценка към 21 май 2010 година.
В сборника са включени Наредбата за определяне на базисните цени и приложенията, свързани с нея; Категориите на населените места по общини за цялата страна, обобщени в Приложение № 21, изготвено съгласно ЕКАТТЕ към 20.05.2010 г.; Курортите и курортните местности от национално значение, които са обобщени в Приложение № 22.
Предложеният сборник е практическо помагало при оценката на гори по базисни цени и е много полезен както за индивидуалните оценители, така и от специалистите от централната и регионалните комисии по оценка

 

 

 


Иван Йовков, Константин Колев, Невена Шулева-Алексова, Валентина Маринова. Устойчиво развитие на социално-икономическите системи с публично-частен характер. Авангард Прима. София, 2010, 255 с.

Клиометрията е наука, която обяснява с методите и средствата на икономиката историческите събития, свързани с институционалните промени. Тази книга ви предлага разработка на проблема за управление на устойчивото развитие на социално-икономическите системи, а акцентът е върху тези, които имат публично-частен характер в своята организация. Книгата съдържа три глави, които разглеждат методологичната и практикоприложната защита на концепцията за устойчиво развитие, противоречията в моделите за управление на икономиката и в моделите за управление на горското стопанство.
Освен обобщена и системно представена неоинституционална теория, в книгата ще намерите характеристиката на главното противоречие в икономическата система на българското общество и оценката на модела за организационното му устройство през 1997-2008 г., ще разберете същността на пруския и американския модел на организационно устройство на горския сектор и развитието му по пътя на институционалните промени.

 


Георги Петрушев, Пътеводител Люлин, Издателство "Тангра", София 2011, 96 стр.

Изданието е първият туристически пътеводител за Люлин планина.
Спазена е традицията на издателство "Тангра" туристическите пътеводители да започват с кратка история на България и българите, както и справка за българските обекти в световното културно и природно наследство. Читателят ще се запознае накратко и с историята и събитията, случвали се през вековете в тази наша малка, но много красива планина.
Пътеводителят съдържа физикогеографска и геоморфоложка характеристика на планината Люлин. Представена е хидроложка справка на реките и потоците.
Подробно е описанието на историята и сегашното състояние на горските насаждения и създаваните иглолистни култури през изминалите петдесет години на миналия век, както и състоянието и наличието на дивеча, птиците и влечугите в тази планина.
Читателят ще научи за миналата слава и сегашното състояние на люлинските манастири, някои от които имат повече от хилядолетна история, и възможността по автомобилни пътища и пешеходни пътеки да сестигне до тях. Четирите люлински манастира образуват т.нар. Софийска мала света гора и са действащи. Обърнато е внимание върху опасностите в планината и безопасните начини за придвижване. Читателят се запознава с туристическата маркировка, която в тази планина е в много добро състояние.
Подробно са описани дванайсет туристически маршрута, започващи и завършващи в населените места, разположени в полите на планината на територията на Софийска и Пернишка област. Описанието на маршрутите е придружено от подробни туристически картни схеми.
Поместените 111 цветни илюстрации, повечето на автора Георги Петрушев, допълват информацията за Люлин планина. За високото качество на този туристически пътеводител допринасят редакторът на изданието Капка Николова и художественият дизайн на Ралица Карапантева.

Дико Патронов. Великата Странджанска пустиня, неповторимост и предизвикателства. Печат "Финик - В. Ганев" ЕТ, Бургас, 2010, 139 с.

Книгата е издадена от Българската фондация "Биоразнообразие" и Дирекцията на Природния парк "Странджа" с финансовата подкрепа на Изпълнителната агенция по горите, "Кроношпан - 34 България" и "Ееа §гап1з" - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на ЕИП. Д-р Дико Патронов е известен наш лесовъд, който е роден и работи в Странджа. Книгата със заглавие, което ни отправя към сравнение с Иван-Вазовата "Великата Рилска пустиня", представлява "подредени впечатления", според самия автор, на безбройните му пътувания из загадъчния и прекрасен свят на планината. Но това не е само исторически пътепис за природата, местата и хората, а четиво за проблемите на този край с днешна дата. И то проблемите, свързани с голямото богатство на Странджа - горите. Именно задълбоченият анализ на днешната ситуация, в която се пораждат много конфликти между богатството на природните дадености и бедността на населението от региона, е много ценен в книгата за обичаната Странджа.

 

 

Христо Въчовски, Управление и стопанисване на горите през втората половина на XX и началото на XXI век - Сборник от избрани статии и други публикации. Издателство "Фараго", София, 2011 г.,310с.

За хората, които добре познават автора - инж. Христо Въчовски, излизането на новата му книга не е изненада. Няма ден, а може би и час, в който 92-годишният днес лесовъд да се е отдавал на безцелно съществуване. Неговият живот и сега преминава в труд и неприсъща за повечето му връстници любознателност към развиващия се постоянно свят. Освен че е написал, сам или в съавторство, 12 книги, инж. Въчовски има близо стотина публикации в печата. В настоящия сборник той по своя преценка е включил част от тях, но въпреки това сякаш е събрал целия си професионален живот и опит в една книга. Затова тя представлява колкото история на XX в., толкова и виждания за цялостното развитие на горите и горския сектор в бъдеще, и тенденции, с които те са белязани в началото на новия XXI век. Публикациите и частите от книгата "Горите и горското стопанство през XX век" са разпределени тематично в шест раздела - Горска политика, Лесовъдство, Горска икономика, Горска промишленост и търговия, Горите в края на XX век, Обществена дейност.

 


Иван Йовков, Невена Шулева-Алексова, Водоохранната производствена функция в моделите за управление на горските територии, Издателство "Авангард прима", София, 2011, 195 с.

Водите на нашата страна са публичен природен ресурс и са обявени за държавна собственост според Конституция на Република България и Закона за водите. Какви са взаимоотношенията - лесовъдското и икономическото, между горския и водния ресурс ще разберете от тази задълбочена книга.
В нея ще намерите обобщено и аргументирано виждане за назрелите условия, изискващи преход от естествено към социално право на ползване на горските екосистеми за водоохрана и водорегулиране; алгоритъм за оценка на стойността на използване на най-добрата алтернатива за дървопроизводство, която трябва да се жертва в полза на водопроизводството върху горските територии; оптимизиране на благоденствието на горовладелците и гороползвателите чрез осигуряване на ефективност на многоцелевата производствена функция и оптимално разпределение на създадената брутна добавена стойност.

 

Кирил Цанов. История на горите в Чепинско. Издателство "Астра - Р", София, 2011, 188 с.

Територията, която наричаме Чепинския край, обхваща Западните Родопи и малко от Рила. Типично горски кът на България. Както казва самият автор, лесовъд, велинградчанин и дългогодишен директор на Горското стопанство в града, както и ръководител на Районната дирекция на горите в Пазарджик, това е първата книга за историята на Чепинските гори. Тя е резултат от огромна изследователска работа на известния лесовъд, немислима без ровене в архивни документи и литература, без намиране на сподвижници, но се дължи и на нещо друго, удивително за нашето забързано време. А то е, че в продължение на 46 години, докато е на горска служба, д-р инж. Кирил Цанов си води записки. Подготвяйки тази книга, инж. Цанов установява, че систематизирани архивни материали в определени за това институции няма, а още по- печален е фактът, че в сегашните горски и ловни стопанства не се съхраняват почти никакви, свързани с историята, материали.
Въпреки тези трудности пред нас е великолепно написана и добре структурирана книга за един сравнително малък горски край с богата история, за която големите горски региони могат само да мечтаят. В нея можете да научите всичко за горите в Чепинско - природните условия, характеристиката на гората, ловното и рибното стопанство, защитените природни територии, горското законодателство през годините и организацията и структурата на горското ведомство, горските кооперации. Много интересен раздел е "Още за гората", където са представени полезни и любопитни данни за униформата на горските служители, за яйлаците, за горското училище и други. А списъците на лесовъдите, работили в горските стопанства от района, е не само спомен, а и отдадена от автора почит към труда им, посветен на гората.

Янчо Найденов, Николай Стоянов, Антонина Георгиева. Справочник по лесозащита. Издателство "Виденов и син", София, 2010, 157 с.

В достъпна форма са представени основните неприятели в горите - насекомни вредители и болести, както и абиотичните повреди и основните карантинни неприятели по горската растителност. Справочникът е предназначен за специалистите по лесозащита в държавните горски и ловни стопанства, общинските горски служби, собствениците на разсадници, но ще бъде полезен и за специалистите от регионалните служби по лесозащита, студентите от ЛТУ, учениците от професионалните гимназии по горско стопанство и всеки любознателен читател. Ръководството представя и основните групи растителнозащитни продукти, разрешени за употреба, и лесозащитните методи и средства за борба, както и отчитане на ефекта от превантивните или лечебните мерки, взети срещу заболяванията или повредите от биотични фактори. В приложение са дадени основните нормативни документи, свързани с лесозащитата.

 

 

Борис Господинов. Гора за хората. България преди и сега, албум, издание на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите, на български и английски, 2011 г., 102 стр.
Този албум се издава по случай Международната година на горите - 2011, която преминава под мотото "Гора за хората". Той е посветен на най-значимото събитие в българския лесовъдски ХХ в. - превръщането на една от най-засегнатите от ерозията страни в Европа, в китна зелена градина. Целта на книгата е да покаже на съвременниците, които не познават измеренията на битката с пороите, че лесовъдският ум и труд, както и помощта на населението, създават гори, от чиито блага се ползваме днес. И да напомни, че това постижение се нуждае от сериозни усилия, за да се запази през вековете.
Кратките факти и уникалните фотоси, подредени в книгата по принципа "преди и сега", илюстрират последователните усилия и широкомащабната дейност на държавата по овладяване на ерозионните процеси и създаване на нови гори, с което България има основание да се гордее пред света.

 

 


Байко Байков, Янчо Найденов. Екология в туризма. Издателство "ФорКом", 2011 г., 144 стр.
Книгата е посветена на проблемите на екологията и опазването на околната среда, ролята и мястото на парковете за човека, историята и принципите на парковото изкуство. В първия раздел се изяснява предметът на екологията, вторият е посветен на опазването на природните ресурси, третият разглежда защитените природни територии и обекти в България, а четвъртият се занимава с лесопарковете, които са важна предпоставка за развитието на туристическата индустрия.
Своя роля има и Терминологичният речник, който може да бъде полезен за всички.

 

 

 

Стоян Бешков. Пеперудите в България, включени в "Натура 2000". Ръководство за полево определяне, Библиотека "Витоша", София, 2011, 150 стр.
Написването на ръководството е провокирано от липсата на издание на български език, което да обхваща видовете пеперуди, включени в Приложение II на Директива 92/43 на ЕИО. Целта на книгата е не само правилното определяне на видовете пеперуди от "Натура 2000", но и да не бъдат обърквани с други наши видове.
Описана е методиката за събиране и определяне на видовете пеперуди, включени в "Натура 2000", както и устройството на тези насекоми, елементите и структурата на крилата им.
В богато илюстрираното издание са показани музейни препарати и снимки на живи пеперуди в естествените им пози. Посочени са белезите, по които видовете могат да се различат един от друг.
Приложен е списък на видовете пеперуди, защитени в България от националното законодателство, европейските директиви и от международните конвенции, ратифицирани от страната ни.
Авторът на ръководството е биолог, утвърден специалист, уважаван у нас и в чужбина, ръководител на отдел "Безгръбначни животни" в Националния природонаучен музей. Член е на няколко международни научни дружества. Автор на още две книги и на над 65 научни публикации.

Георги Арнаудов. Светлини над Рупчос, допълнено и преработено издание, София, 2011, 227 стр.

Първата книга с едноименното заглавие лесовъдът Георги Арнаудов, който е написал немалко книги за родния край, горите и горското дело, издава през 1988 г. и още тогава тя намира своите верни читатели. Промените в нашия обществено-икономическия живот обаче извикват от забвение невключените тогава в книгата текстове. Днес синът му - Иван Арнаудов, изпълнява бащината заръка и издава книгата в пълен обем. За жалост тя излиза след смъртта на автора, който си отива от този свят през 2008 година. Удовлетворението е, че можем отново да разгърнем увлекателните страници, написани от Георги Арнаудов за родопчани и планината им, и да поживеем с историята на Долен Рупчос, който се гуши в котловината на Хвойна - родното село на автора, и на Горен Рупчос, който се разпростира около Чепеларе.

 

 

Райчо Гънчев. Вълкашините - свещените кучета на предците ни. Издателство "Захарий Стоянов", София, 2011 г., 166 стр.

Книгата на д-р инж. Райчо Гънчев, наречена от самия него монографично повествование, е 17-та по ред в творчеството му и толкова увлекателна, че не бихме се учудили кои среди -киноложките, историческите, ловните, биоложките, етоложките, езиковедските, а най-вече ценителските, ще "се сбият" да я нарекат принос в своите области. Така е при автори като Райчо Гънчев. А какво разказва тази великолепно написана и оформена книга ще видите сами, ако в стила на автора си поставяте задачи и търсите отговори заедно с него. Важно е, че, освен всичко друго, инж. Гънчев дълги години работи и наблюдава северните кучета, родственици по кръв на сивия вълк. С тайнственото, измислено от него и дори внесено в Патентното ведомство наименование - вълкашини, Райчо Гънчев, правейки уговорката, че "слововолничи", нарича български кучета, получени по пътя на селекцията. Съгласни сме, още повече, че освен чудна митология и въпроси от рода дали не е вълкашин кучето, следващо Мадарския конник, в книгата има и чудни истории и снимки на реални кучета и техните стопани.

Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България. Инструкция за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите. Издание на "Булпрофор", София, 2011, по поръчка на Изпълнителната агенция по горите.

Настоящето преработено издание е в две книги и включва две неразривни части. Актуализацията на предишните, необходими за лесоустройството, издания е следствие от натрупаните през последните 30 години практически лесоустройствен опит и научни познания, съвременните лесовъдски концепции за устойчиво и екологосъобразно стопанисване на горите със запазване на биоразнообразието, резултатите от стопанисването на горите и залесяванията и тяхното отражение върху сегашното състояние на горските територии.
Класификационната схема е допълнена с 12 приложения. Инструкцията съдържа два раздела - Горска типология и Установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне на състава на дендроценозите.

Даниела Георгиева. Оценка на гори. Сборник нормативни документи. Издателство "Авангард Прима", София, 2011 г., 268 стр.

Това е четвъртото актуализирано издание на сборника от нормативни документи за изготвяне на стойностната оценка на горски имоти. В сборника са включени Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии и свързаните с нея приложения, както и Бюлетинът за пазарни цени на поземлени имоти в горски територии по населени места.
Приемането на новата Наредба (ДВ, бр. 63 от 18.08.2011), което се наложи във връзка с промените в оценителската дейност, спазването на европейските стандарти за оценяване, влизането в сила на новия Закон за горите и измененията в Закона за независимите оценители, доведе и до актуализацията в оценката на горите. Всички нови аспекти от Наредбата подробно са разяснени в изданието.
Ангажимент за ежегодното издаване и публикуване на електронната си страница на Бюлетин за пазарните цени на поземлените имоти в горски територии по населени места ще има Изпълнителната агенция по горите.
Изданието е предназначено за практикуващи независими оценители на поземлени имоти в горски територии, за студенти по горско стопанство и горско управление, както и за притежатели на горски имоти.


Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000. Изпълнителна агенция по горите, София, 2011,200 стр.
Изданието е подготвено от екип, включващ научни работници от Лесотехническия университет, Института за гората при БАН и експерти от Изпълнителната агенция по горите.
В България досега от Министерския съвет са приети 332 защитени зони по международната екологична мрежа "Натура 2000", което представлява 33.89 % от територията на страната. Необходимостта от управлението на тези територии е наложила издаването на настоящето ръководство. То характеризира природните горски хабитати, 33 на брой, които са разпространени в България и попадат в Европейската класификация на хабитатите. Посочени са най-добрите лесовъдски практики, подходящи за поддържането на благоприятното природозащитното състояние на съответния тип хабитат.
Проф. д-р Георги Кючуков, доц. д-р Борислав Кючуков, доц. д-р Васил Живков, проф. д-р Ася Маринова. Физикомеханични и технологични свойства на дървесината на някои ценни дървесни видове в България. Издателство "Авангард Прима", София, 2011 г., 232 стр.
В монографията са представени дългогодишните изследвания на авторите върху физикомеханичните свойства на дървесината от някои ценни местни дървесни видове -обикновения кестен, обикновената череша, като изследванията на тези видове се правят за първи път у нас, и бялата мура. Периодът на проучванията е 1980-2010 година.
Книгата е подредена в пет раздела, които проследяват методите, които са използвани за определяне на физикомеханичните и технологичните свойства на дървесината, поотделно за всеки дървесен вид са описани техните свойства в това отношение, дадени са примерите за оразмеряване на мебели от ценна дървесина въз основа на якостната характеристика на дървесината.
Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и смекчаване на негативното влияние на климатичните промени върху тях. Изпълнителна агенция по горите, София, 2011,208 стр.
Изготвянето на Програмата от мерки е част от националните усилия на България в изпълнение на проекта FUTUREforest; по програма iINTERREG IV C на Европейския съюз. Тя ще допринесе и за изпълнение на ключово действие 7 "Принос към изпълнението на РКОНИК и Протокола от Киото" от Стратегическия план за развитие на горския сектор, 2007-2011.
Програмата е съставена от 4 основни раздела. Първият представлява анализ на състоянието на основните компоненти в горските екосистеми в светлината на климатичните промени. Вторият раздел се занимава с разработването на климатични сценарии, въз основа на съвременни данни и модели, за еволюцията на климата в България през XX и XXI век. В третия раздел се определят зоните на уязвимост на горските екосистеми в България при климатични промени, въз основа на разработените анализ и климатични сценарии. Четвъртият раздел предлага цялостна програма с конкретни мерки за адаптиране на горите към климатичните промени по зони на уязвимост.
Съдържанието е онагледено с много таблици, графики и диаграми. Изключително богатата библиография от наша и чуждестранна литература утвърждава стойността на изданието.
Разработката е плод на успешното сътрудничество между научен колектив от Института за гората при БАН, Националния институт по метеорология и хидрология при БАН и Лесотехническия университет (ст.н.с. I ст. Иван Раев, доц. Петър Желев, ст.н.с. II ст. Мария Грозева, н.с. Ивайло Марков, инж. Ивайло Величков, н.с. Миглена Жиянски, ст.н.с. I ст. Георги Георгиев, инж. Силвия Митева и доц. Веселин Александров) и служители на Изпълнителната агенция по горите към МЗХ (д-р инж. Любчо Тричков, инж. Димитър Бърдаров, инж. Николай Василев, инж. Стефан Балов, Владимир Константинов, д-р инж. Анна Петракиева, инж. Валентин Чамбов, д-р инж. Деница Пандева, инж. Мария Чамбова, инж. Елена Величкова, ланд. арх. Иван Богданов, инж. Дарина Илчева и други). Резултатът е много добре научнообоснован и същевременно практически насочен документ, подходящ както за тесни специалисти, така и за широката общественост.
Ангел З. Пелтеков. Преди сезона на снега. Пловдив, 2011 г., 111 стр.
Стихосбирката на Ангел Пелтеков събра поезията на автора от различни години. И макар стихотворенията да не са датирани, се усеща принадлежността на много от тях към друго време. Но защо пък не, белегът на времето не е дамга! Всеки поет е в правото си да мисли, да пише и да ни приобщава към своята лирика в стилистика на времето, в което тя е сътворена. Но в тази първа за автора стихосбирка има нещо друго, което я прави цялостна и неподвластна на времето. А това е нежната романтичност, с която авторът се отнася към родопската природа, към любовта и приятелството, към родната стряха. В това може би няма нищо чудно, защото Ангел Пелтеков е родом от тази планина, а тя дава на своите чеда нежност, доброта и талант по рождение.
Ангел Пелтеков е роден през 1947 г. в чепеларското село Орехово. Завършва Горския техникум във Велинград и от 1971 до 2010 г., когато се пенсионира, работи в "Агролеспроект". И сега той продължава да работи във филиала на организацията в Пловдив.
През 1964 г. печели трета награда в конкурса за поезия във Велинград. Публикува стихотворения в различни издания в София, Пловдив и Смолян. Първата си стихосбирка "Преди сезона на снега" Ангел Пелтеков посвещава на своето семейство.

Нели Христова. "Речни води на България". Издателство "Тип-топ прес", София, 2012 г., 832 стр., 40 лева.
Изследванията на речните води в България започват в края на Х1Х и началото на ХХ век с описание на хидрографските обекти и в продължение на повече от един век се характеризират с много приноси. Настоящата монография обобщава направените досега изследвания, но включва и оригинални разработки на автора - доц. д-р Нели Христова, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Монографията съдържа анализ на хидроложките процеси и управлението и използването на речните води на територията на нашата страна, подредени по географски признак и йерархия - от територията на цялата страна към хидрографските региони, водосборните басейни и главните поречия.
Този внушителен труд съдържа увод, три части - Речна мрежа, Речен отток и Управление и използване на речните води, заключение, азбучен показалец на реките, 31 приложения с данни за различни режимни характеристики и списък на литературни източници (860).
"Речни води на България" може да се намери в книжарницата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" или да се поръча на GSM 0887-90-55-15

Зеп Холцер. Пермакултура. Издателство "Аливго", София, 2012, 200 стр.
Това е първо издание на български език на книгата на известния австрийски земеделски практик, който развива алтернативно, постоянно циркулиращо стопанство. В книгата той описва принципите на Пермакултурата и практическото й приложение в градината и селското стопанство.
Понятието "Пермакултура" е въведено от австралийския еколог Бил Молисън (произхожда от английския израз "permanent agriculture" и означава "постоянно и продължително земеделие"). Това е стопанисване в унисон с природата. Терминът е утвърден през 1978 година. Самият Зеп Холцер се захваща със земеделие 19-годишен, през 1962 г., когато става наследник на едно неголямо планинско (от 1100 - 1500 м н.в.) стопанство. Днес площта на Краметерхоф е 45 ха и то е процъфтяващо стопанство, в което Зеп Холцер прилага общите принципи на Пермакултура и внася постоянно свои идеи.
Книгата е написана увлекателно, снабдена е с множество приложения, илюстриращи възможностите на алтернативното стопанство, от което има нужда всяка държава.

Павлин К. Богданов. Горски производителни кооперации като икономическа форма за управление на частни гори. София, 2012 г., Лесотехнически университет, 280 стр.
Управлението и стопанисването на горите - частна собственост, възстановена със закон през 1997 г. и предимно дребноплощна и разпокъсана, е актуален проблем на днешното време. Д-р Павлин Богданов успешно запълва празнина в кооперативната теория за тези гори у нас. Той се спира на историческия аспект и проучва предимствата на горскопроизводителна кооперация като форма за ефективно управление на горския ресурс понастоящем. Книгата съдържа три глави - Методологична и практикоприложна защита на кооперацията като форма на икономическа организация, Гората като специфичен агент на производството за горовладелската кооперация и Експериментални проучвания върху частното горовладение в България, както и ценни приложения. За информация: 0887 373 049

Это тоже "Скачать программа для просмотра файлов pdf"дружественная страна, сказал "Где где скачать антивирус"Кан.

Во-первых, он приехал сюда учиться.

Обойдя "Nokia 6300 драйвер модема"все помещение, он "Бригада скачать бесплатна"ткнул рукой в один "Игры для мальчиков поиск предметов"из сваленных посредине мешков.

Его "Скачать путеводитель по севастополю"физиономия была вся в глине, но "Проект х фильм скачать"и глина "Хроники нарнии список книг"не могла скрыть, как сильно "Скачать камеди клаб лучшее"он обижен.

Голос его звучал величественно.

Да "Скачать лунную сонату"чего там смотреть, самые обычные бункеры, удивился Хоаг.

Академик Мако Даков - творец и покровител на гората. Сборник от спомени. Издателство на БАН "Марин Дринов", София, 2016 г., 127 стр.

Книгата е издадена по случай 95 години от рождението на видния български лесовъд, учен, ръководител на горското дело и държавник акад. Мако Даков (1920-2006 г.). Неговото име е свързано със забележителна национална програма за залесяване, осъществявана през втората половина на XX в., благодарение на която горският фонд на страната се увеличава с милиони декари. Неговата дейност остави трайна следа в развитието на горското стопанство и горската промишленост на България и в сферата на научните изследвания и подготовката на кадри.

Акад. Мако Даков осъществяваше не само успешна ръководна, преподавателска и изследователска, но и държавническа дейност. Шест пъти е избиран за депутат. В сборника са събрани спомени на хора, работили и общували с него - Христо Въчовски, Лазар Пандев, Георги Костов, Иван Стоянов, Георги Йорданов, Нино Нинов, Никола Колев, Иван Илиев, Христо Цаков, Цвета Найденова, Любен Ванчев, Александър Арсов, Кирил Първанов, Димо Кънев, Янчо Найденов. Подчертани са не само професионалните, но и моралните принципи на акад. Мако Даков. Съставители на сборника са акад. Васил Сгурев и акад. Александър Александров.

Даниела Георгиева. Оценка на гори. Сборник нормативни документи. Издателство "Авангард Прима", София, 2016 г., 197 стр. 1

Шестото актуализирано издание представя последните нормативни документи за изготвяне на стойностна оценка на горски имоти.

В сборника ще намерите "Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии" и свързаните с нея приложенията; Актуални категории на населените места по общини за цялата страна към май 2016 г.; "Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица" (Наредба № 2).

Сборникът с нормативни документи за оценка на гори е ценно помагало за практикуващи независими оценители на поземлени имоти в горски територии, за студенти по горско стопанство и стопанско управление в ЛТУ и за всички, които се интересуват от тези въпроси.