Новият бройСъдържание

Интервю


Нарушенията в горите намаляват, но се увеличава обществената нетърпимост към тях


През септември Изпълнителната агенция по горите обяви, че започва кадрова реформа за по-добро опазване на горите, продиктувана от направени анализи на дейностите по контрол в горските територии и оценка на работата на горските инспектори в регионалните дирекции по горите. Бе обявено временно преустановяване на назначения в системата на ИАГ, докато се прецени оптималният състав и се повиши ефективността му. Предвидено бе въвеждане на изисквания за по-висок образователен ценз и по-добро заплащане, което да привлече по-квалифицирани служители. Изготвени бяха критерии за оценка на работата на горските инспектори като ниво на компетентност, брой направени проверки и актове, предотвратени нарушения в горските територии, въз основа на които всеки месец специализиран фонд да изплаща бонуси на най-добрите екипи инспектори. Новите мерки включват и създаването на звено за ведомствен контрол и допълването на двете специализирани звена към ИАГ с още един екип от доказани професионалисти, което да позволи подпомагане на регионалните дирекции за подобряване на дисциплината по контрола. По темата с д-р инж. Александър Дунчев, преди излизането му в неплатен отпуск като изпълнителен директор на ИАГ, разговаря Светлана Ваташка.

- Г-н Дунчев, какво ще представлява кадровата реформа в системата на горите, чийто инициатор сте?
- Кадровата реформа в горите всъщност е част от една далеч по-мащабна реформа. Анализите показаха доколко смислен е този контрол по отношение на вложените емоции, човешки и финансов ресурс. Например колеги отиват на проверка, но не винаги им се позволява да я направят. Дори и да успеят, малка част от протоколите, актовете и наказателните постановления постигат ефекта си. Едва ли ще сме ефективни, ако вече сме пуснали вълка в кошарата и само го гоним вътре в нея. Имам предвид дали нормативно не са създадени условия за злоупотреби, които после лесно се прикриват под маската на закона. Установихме, че когато една фирма извършва дърводобив „на корен“ и търгува с добитата дървесина, нарушенията са над два пъти повече, отколкото ако добивът и търговията се извършват от различни субекти, което ще разкъса корупционните връзки. Искаме да изключим човешкия фактор, както това стана с нарушенията на пътя – те се засичат от камери през интернет и няма нужда полицаите да спират за превишена скорост. Идеята ни е да направим реформа, с която дърводобивът да е така организиран, че да намали свръхчовешкия контрол в горските стопанства и в Изпълнителната агенция го горите.

- Какви инвестиции ще са необходими за този дигитализиран контрол в горите? Достатъчен ли е бюджетът на ИАГ?
- Бюджетът на Агенцията е горе долу един и същи през годините. Нямаме полезен ход освен да търсим възможности контролът върху дърводобива да бъде ефективен и с по-малко хора. И тук се връщам на въпроса за кадровата реформа. Тя трябва да намали злоупотребите в горите, от една страна, и от друга – да е максимално ефективна. Установихме, че голям брой от проверките се водят формално – от 100 проверки има 1 – 2 акта, но като отидем на терен, от 10 проверки излизат поне 5 – 6 акта за нарушения. Има места, където горски не е стъпвал, има много обвързаности, чисто човешки, на местно ниво – роднински и приятелски, които пречат на обективния контрол. Съществен елемент от кадровата реформа е изработването на критерии за оценка на ефективността на работата на служителите. Има годишни оценки, които са абсолютно формални. Трябват ни реални параметри, публични и прозрачни, за да може всеки да си състави мнение за работата на един лесовъд и инспектор.

- Освен количествен показател какви други критерии ще заложите в методиката за оценка?
- Трябва да измислим как да оценяваме качеството. Същият проблем имаме и в горските стопанства, затова подготвяме предложение до министъра на земеделието, храните и горите за промяна в наредбата за заплатите (бел. ред. Наредба №22 за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ и в техните териториални поделения). Тя отчита дали стопанствата имат приходи, но не и дали служителите им извършват съвестно и ефективно законовите си задължения. Реформата реално ще засегне цялата горска система.

- Разбирам, че реформата в горите ще бъде продължителен процес, но все пак кога очаквате първите резултати от нея да станат видими?
- Методиката до някаква степен е готова. Временно сме спрели назначения на инспектори в регионалните дирекции по горите, докато не си изясним колко реално и с каква квалификация са необходими. Сега повечето от тях са специалисти със средно образование. Те проверяват лесовъдската дейност на инженери с висше образование, което не е коректно. Трябва да преценим дали Аенцията да прави повторен контрол върху работата на горските стопанства. Предприятията си имат горски инспектори, самите горски служители са вид охрана и контрол в горите. Излиза, че ИАГ и РДГ извършват контрол на техния контрол.
Реформата ще изчисти и това дублиране на функции. Служителите на Изпълнителната агенция и регионалните дирекции би следвало да търсят отговорност от реалните стопани на гората. Когато изясним точно какво и как проверяваме, ще се окаже, че няма нужда до всеки горски да има и по един инспектор на регионалната дирекция по горите. Тогава ще имаме и по-ограничен състав с по-високи заплати, които ще проверяват дали останалите субекти в гората си вършат работата.

- Всичко, за което говорите, се случва отдавна в системата на горите. Защо точно сега започва тази реформа? Може би има натрупвания, които са достигнали до критична точка?
- Напротив. Преди години е имало далеч по-драстични проблеми и много повече нарушения в горите. Сега те са финансови. Това е другият елемент на реформата – ще създадем звено към Агенцията, което ще оказва икономически контрол. Сега следим дали незаконно се изсичат дървета, но нарушенията реално са документално прикрити при търговете, експедирането на дървесината... Питате ме защо точно сега – защото обществото става все по-нетолерантно към злоупотребите в гората. И то не толкова към самите нарушения, а към пренебрежителното отношението към нея – на фирмите, на лесовъдите, на нашите служители. Структурата на гората е горе-долу добра, затова фокусът е върху нейното управление – с максимално уважение от лесовъдите и фирмите, защото пренебрежението се приема като незачитане на обществения интерес. Другата причина е, че използваме горите много примитивно и неефективно – предимно за дърводобив, и то така, че приходите се източват или се използват нецелесъобразно, вместо този финансов ресурс да се връща в гората като грижа за туристическата инфраструктура, за биологичното разнообразие, като инвестиция в другите екосистемни функции на гората, от които ще спечелим един ден. Климатичните промени създават все повече проблеми в горите, но никой не инвестира в ограничаването на въздействието им. Ако сега успеем да обърнем този процес, утре ще имаме добре запазени гори.

- Каква част от служителите ще засегне кадровата реформа?
- Ако искаме да се ползваме с обществена подкрепа, трябва да управляваме горите по научнообоснован и с максимално уважение към гората и хората начин. А това изисква възможно най-висока квалификация. Целта на тази реформа е да върне висококвалифицираните лесовъди в гората и да демотивира нискообразованите да заемат тези позиции.

- Бихте ли очертали тънката разграничителна линия между обикновената чистка и един регламентиран кадрови процес?
- Не целим кадрова чистка и това стана ясно, като освободихме само двама директори на регионални дирекции с доказани нарушения. От Агенцията също има освободени служители без необходимата квалификация. Никой не е уволнен по политическа линия. Кадровата реформа обосноваваме с дълбоки анализи и съгласуване със съответните дирекции, за да чуем мнението на всички и да сме убедени, че сме на правилен път. Само тогава системата ще е узряла за реформата, която ще възстанови общественото доверие към нея.

- Имате ли подкрепата на гилдията?
- Много хора се притесняват, други смятат, че това е пътят. Част от гилдията – онази, която е инвестирала пет години в обучение в Лесотехническия университет, е много мотивирана за реформата. Ако не я направим сега, няма кога. Има достатъчно работа за нискоквалифицираните кадри, защото горският сектор е обезкървен, просто всеки трябва да си знае мястото.

- Каква ще бъде ролята на звеното за ведомствен контрол?
- Да гарантира, че възможно най-ефективно се управляват човешките и финансовите ресурси в ИАГ. Все още има служители, които не си вършат работата, и други, които стоят до късно на работните си места. Тази неравнопоставеност демотивира съвестните и ефективните служители. Гората има ресурс чрез добива да генерира големи приходи, които да се връщат в нея, но те се източват по всевъзможен начин.

- Как смятате да преодолеете инерцията и силната привързаност към статуквото, характерни за държавната администрация?
- Да, това е огромен проблем. Инерцията се преодолява стъпка по стъпка с добри примери. Когато хората видят, че реформата работи и има смисъл, те ще се успокоят и ще приемат промените.

- Предвиждат ли се други стимули освен финансов за повишаване на ефективността на работата?
- Повишаването на ефективността на контрола в горите – една от основните задачи на Агенцията, ще подкрепим с допълнителни стимули. Проблемът е, че бонусът е малък в сравнение с онова, което нашите служители биха могли да получат „под масата“.

- Можете ли с няколко изречения да направите профил на идеалния за системата на горите служител, който отговаря и на обществените очаквания?
- Най-добрият служител трябва да е инженер с висше образование. Едно е да си учил 5 години или 3 години, друго – 6 месеца да си прехвърлял едни учебници отгоре-отгоре и да си получил диплома. Кадрите от Лесотехническия университет освен за дърводобив учат и за всички останали аспекти на гората – биоразнообразие, горски пътища, екосистемни услуги, сертификация. Най-добрите специалисти са тези, които най-добре общуват с хората – това е най-слабото ни място, и които са толкова добри експерти, че да не се страхуват да загубят работата си, защото лесно ще намерят друга.

Снимка: Йордан ДАМЯНОВ