Новият бройСъдържание

Обръщение по случай Новата 2021 година


 

Обръщение на Десислава Танева - министър на земеделието, храните и горите, по случай Новата 2021 годинаСкъпи лесовъди и служители
в горската система,
Уважаеми читатели
на списание „Гора“,
Колеги,

Вярвам, че повечето от Вас искат час по-скоро да кажат „сбогом“ на една година, белязана от непозната и коварна пандемия. Година, която ще запомним с опустошителните горски пожари в Австралия, Сибир, Бразилия и Калифорния, с екологичното бедствие в Арктика, причинено от изтичане на дизелово гориво, с мащабните наводнения в Нигерия и Сенегал. Припомняйки тези катаклизми, някои ще си помислят, че природата е благосклонна към нас. И ще бъдат прави, но само донякъде. Защото опазването на огромното природно богатство, каквото са българските гори, дължим на доблестното и отговорно поведение на стотиците лесовъди, които професионално и ефективно ги поддържат в отлично структурно и функционално състояние. С грижата на добър стопанин те отглеждат, възстановяват и разширяват горските площи, прилагат мерки за борба с вредителите и с незаконните практики, потушават пожари, опазват дивечовото разнообразие, водите и ландшафта.
Дами и господа, ако за някои думата на 2020-а е „пандемия“, „локдаун“, „коронавирус“, за мен тя е „предизвикателство“. Светът, Европа и страната са изправени пред големи промени и предизвикателства. Свидетели сме на негативни въздействия върху горите, предизвикани от климатичните промени. Унищожаването на големи територии вследствие на бури, пожари, суша, вредители и болести намалява способността на горите да изпълняват своите многобройни стопански и естетически функции. Климатичните промени не са в необозримото бъдеще, те вече са факт и могат да забавят икономическия растеж и да увеличат бедността. Единственият отговор са твърди и отговорни политически решения, които ще смекчат последствията, в това число и социалната уязвимост. Затова Министерският съвет одобри през октомври Национална стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на климата на Република България. Основните цели, които са заложени в Плана, са: подобряване на знанията и осведомеността за адаптиране към изменението на климата, подобряване и защита на горските ресурси и на техния потенциал за устойчиво използване. В тази връзка бе предвидено през 2020 г. да бъдат залесени 20 000 декара. Планираното пролетно залесяване е изцяло изпълнено, а есенното се извършва по план. Редица превантивни мерки са предприети и за ограничаване на сечите край водните течения, водоемите и водоохранните гори, въведохме годишно регулиране на възобновителните сечи във високостъблените гори и други. Прилаганите лесовъдски системи и подходи са насочени към поддържане и защита на биоразнообразието, местообитанията, почвата, водните източници, климата и качеството на въздуха.
Огромно постижение на цялата гилдия е голямата награда „Натура 2000“ на Европейската комисия. Тя е признание за усилията, които цялата лесовъдска общност полага за съхраняване на горите във фаза на старост. Голямо предизвикателство бе и овладяването на африканската чума по свинете. Програмата за ограничаване на разпространението ú в България, както сред домашните, така и сред дивите свине, вече дава резултат. Стриктно спазваме комплекс от мерки и изпълняваме приоритетно задачата за намаляване на популацията на дивата свиня. Незаконната сеч и бракониерството са другите две предизвикателства пред устойчивото развитие, с които горските служители, съвместно с МВР и НАП, успешно се справят и не допускат драстични нарушения на разпоредбите. За ограничаване на т.нар. екологични престъпления помага и привличането на местните власти и общности, и неправителствените организации.
В последните години нарастват общественият интерес и очакванията към горите в световен, европейски и национален мащаб. Той е предизвикан от тяхната жизненоважна роля за осигуряване на множество ползи за околната среда, икономическото и социалното развитие и поминък.
Ако думата ми за 2020-а е „предизвикателство“, бих искала за 2021 г. тя да е „вяра“. Бъдете готови за нови предизвикателства, вярвайте в себе си и в своите възможности. Съберете кураж и посрещнете промените. Вярвам в доблестта, експертизата и отговорността на всеки един от Вас.
От все сърце желая здраве на Вас и близките Ви. Светли и спокойни празници и честита Нова година!