Новини

Списание “Гора”

14 hours 45 minutes ago

Утвърдени са нови правила за изкупуване на частни гори от държавните горски предприятия

Утвърдени са нови правила за изкупуване на частни гори от държавните горски предприятия. Това става със заповед на министъра на земеделието.
Изкупуването се реализира от държавните горски предприятия, с което се извършва увеличаване и комасиране на горските територии и се създават условия за по-ефективното им управление, опазване и поддържане на добро здравословно състояние и жизненост, каквато е основната цел на лесовъдството.
Средствата за закупуването и съпътстващите го разходи се осигуряват от целевия фонд „Инвестиции в горите“, който акумулира приходи от дейността на предприятията.
С промените се разширява обхватът на допустимост на имотите, предлагани за изкупуване, като вече са допустими не само имоти на физически лица, но и на общини и юридически лица. Отпада кампанийният прием на заявления от собствениците, като процедурата за прием ще е отворена целогодишно, а определените от държавните предприятия комисии ще разглеждат постъпилите заявления на всеки три месеца. Отменено е класирането на заявените имоти по зададени критерии, като с предимство са имоти, граничещи с горски територии – държавна собственост, със защитни и специални функции, съгласно Закона за горите, и имоти на физически лица.
За имотите, собственост на общини, предимство при изкупуването се дава на тези, в които преобладават насаждения с характеристики на „гора във фаза на старост“. Целта е държавата да стопанисва и опазва на старите гори, в които не е осъществявана стопанска дейност през последните десетилетия, следвайки Европейската стратегия за горите до 2030 година.
С измененията отпада изискването при подаване на документите собственикът сам да посочва цена за закупуване на имота. Стойността се определя на базата на оценка, изготвена от правоспособен независим оценител, а разходите за извършването на оценката са за сметка на купувача – съответното държавно предприятие. Продължава да е в сила правилото, че се изкупуват само цели имоти и не могат да са предмет на сделка техни идеални или реални части. Съгласно новите правила, собствениците следва в 14-дневен срок да потвърдят писмено това в качеството си на заинтересована страна с цел гарантиране на техния интерес. С оглед защита и на държавния интерес и намаляване на злоупотребите е въведено условие, че държавните предприятия няма да закупуват имоти, собствениците на които са направили отказ през предходните 12 месеца за сделки по покупко-продажба на заявените от тях имоти на държавните предприятия, на определената с оценката цена.
Новите правила дават възможност управителните съвети на съответните държавни предприятия да предлагат на министъра на земеделието изменения на утвърдените им годишни финансови планове за увеличаване на средствата за закупуване на горски територии.
До момента успешно са реализирани четири такива целеви кампании – през 2016 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г., като процедурите от последната кампания през 2022 г. се приключват по стария нормативен ред.

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ в Министерство на земеделието

Списание “Гора”

18 hours 42 minutes ago

Списание “Гора”

1 day 19 hours ago

Списание “Гора”

4 days 12 hours ago

Състоя се третото издание на „Фестивала на къдроглавия пеликан“

Стотици посетители се включиха в третото издание на „Фестивала на къдроглавия пеликан“, организиран на 26 и 27 май от ДПП „Персина“. Той се проведе пред Посетителския център на Парка като част от дейностите по изпълнение на международния проект „Животът на пеликана“.
За гостите на събитието бяха организирани занимания, информационни лекции и прожекции на видеоклипове с природозащитна насоченост. Специални гости на фестивала бяха представителите на Спасителния център за диви животни на СНЦ „Зелени Балкани“ – Стара Загора, заедно с розовия пеликан Филип, къдроглавия пеликан Пресияна, кукумявката Блага и хищната птица Хари – мишелов на Харис. Спасителният център представи своята дейност и процеса по спасяване и рехабилитиране на дива птица, а посетителите на фестивала се докоснаха до дивите животни, усетиха тяхната зареждаща енергия и спокойствие и имаха възможност да чуят „Гласа на ранената дива природа“, представен в беседа по темата от д-р Руско Петров от СНЦ „Зелени Балкани“.
С беседи, посветени на „Завръщането на къдроглавите пеликани“ и „Живота на къдроглавия пеликан“, се включи орнитологът от Българското дружество за защита на птиците Свилен Чешмеджиев.
Ежегодно в програмата на фестивала участват и представители на структурите на Изпълнителна агенция по горите. Тази година се включиха служители от Регионалната дирекция по горите – Ловеч, и Лесозащитна станция – София, които предложиха на гостите интересни образователни игри – по методите на горската педагогика, с екологична насоченост, свързани с опазването на животинските видове и гората.
С информационни работилници се включиха и ЦОП „Света Марта“, ЦСРИ „Св. Винкентий“, ЦПЛР „ОДК – Белене“, а децата от Школата по китара „Ботевата чета“ към НЧ „Христо Ботев – 1892“ – Белене, които имат специалната мисия „Да спасят почвата“, направиха открит урок за всички посетители.
По време на събитието бяха представени проектите: Erasmus+ на СУ „Димчо Дебелянов“ – Белене, LIFEWILDisland по програма Life на ЕС, „Живот за сокола“. Като доброволци участваха и деца от СУ „Димитър Благоев“ – Свищов, удостоени с „Наградата на херцога на Единбург“.
Фестивалът бе обогатен с празнична програма от самодейни групи и състави от територията на ПП „Персина“ – фанфарен оркестър „Акорд“ към СУ „Димитър Благоев“ – Свищов, Клуб по модерни танци „ДивнА mini“ и „ДивнА junior” с ръководител Анна-Мария Дракова, и Школата по китара „Ботевата чета“ с ръководител Румен Арабаджиев. Фестивалната програма завърши с танци под дъжда в изпълнение на Танцов състав „Нашенци“ с ръководител Светослав Врайков, Мажоретен състав към СУ „Димчо Дебелянов“ – Белене, и „Vision Dance” с ръководител Марина Букева.
„Фестивалът на къдроглавия пеликан“ е информационно-образователно събитие с природозащитна насоченост. Неговата основна цел е да информира широката публика за възстановяването на гнездовището на къдроглавите пеликани на територията на ПП „Персина“, да популяризира мерките, които се предприемат от различни институции и организации по опазването на вида като гнездящ на територията на България и да научи хората да се отнасят с грижа, внимание и любов към всеки представител на дивата природа. Фестивалът предлага на посетителите информационни ателиета и работилници, образователни акции и обучителен модул с информация за опазването на животинските видове в детайли. Експертите, които работят на терен, се срещат с посетителите, за да предоставят информация за птиците по достъпен и интересен начин. Той набира широка популярност като събитие и става все по-посещаван от разнородна публика, с което ДПП „Персина“ се надява да привлече повече приятели на къдроглавите пеликани.
Благодарим на всички участници, гости и посетители! Надяваме се да сте се заредили с положителен заряд и любов към дунавската природа. За служителите на ДПП „Персина“ остава предизвикателството да продължават да работят за опазването на къдроглавите пеликани и влажните зони на територията на парка.

ДПП „Персина“

Списание “Гора”

4 days 14 hours ago

20 лесовъди завършиха първо ниво от обучението си по горска педагогика

От 29 май до 1 юни на територията на УОГС „Г. Ст. Аврамов” – Юндола, от Центъра за продължаващо обучение към Лесотехническия университет бе проведено третото издание от поредицата курсове „Интерактивни похвати за работа с подрастващи – принципи на „Горската педагогика“. Обучението си по горска педагогика – първо ниво, успешно завършиха 20 експерти с лесовъдско образование. Целта му е повишаване на капацитета на служителите на Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на Агенцията, което ще допринесе в краткосрочен и средносрочен аспект за бъдещото изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Планът предвижда изпълнението на политики, насочени към повишаване на осведомеността на подрастващото поколение по въпросите за биоразнообразието и климата.
В края на курса и по повод Международния ден на детето новите горски педагози проведоха занимания и разнообразни игри с близо 70 ученици в ОУ „Иван Вазов“ в с. Пашови, община Велинград, за обогатяване на познанията на децата за животинските и растителните видове в страната, биоразнообразието в горите, измененията в климата и последствията върху видовото разнообразие в горските екосистеми.
Обучението по горска педагогика е част от дейностите по проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България” LIFE18 NAT/BG/001051. В него взеха участие представители на ИАГ, Регионалните дирекции по горите в Берковица, Бургас, Велико Търново, Кърджали, ДПП „Рилски манастир“, Лесозащитните станции във Варна и Пловдив и Горската семеконтролна станция в София.
Екипът на сп. „Гора“ им пожелава успех!

Списание “Гора”

4 days 17 hours ago

Списание “Гора”

5 days 18 hours ago

Честит празник на всички деца!

Нека дните ви бъдат изпълнени с много радост, игри, творчество и забавления! Бъдете близо до природата и я пазете! Запомнете, че най-голямата ви сила е в това, че сте деца. Запазете детското в себе си и никога не го губете!

Поздравяваме и всички, които все още пазят детето в душата си, с великолепната рисунка на 12-годишния Никола Миленов Кацарски от Плевен!

Екипът на сп. "Гора"

Списание “Гора”

6 days 19 hours ago

Списание “Гора”

1 week 19 hours ago

Списание “Гора”

1 week 1 day ago

Успешна седмица!