Справочник

СПИСЪК

СТРУКТУРИ КЪМ ИАГ ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (пощенски кодове, названия, ръководители и телефони)

ОБЗОР

НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДИВЕЧОВИТЕ ЗАПАСИ В БЪЛГАРИЯ 2023

РЪКОВОДИТЕЛИ

В ГОРИТЕ И ИСТОРИЯ НА ГОРСКАТА СЛУЖБА

СПРАВОЧНИК

ИАГ

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДИВЕЧ ЗА ОРГАНИЗИРАНИЯ ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.03.2024 г. ДО 28.02.2025 г. СЪГЛАСНО ЧЛ. 76, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 2022